Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Un post de medic specialist confirmat în specialitatea neonatologie la SECȚIA NEONATOLOGIE

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (județul Covasna) scoate la CONCURS un post de medic, cu normă întreagă, pe durată determinată,

în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare,  astfel:

 

  • un post de medic specialist confirmat în specialitatea neonatologie la SECȚIA NEONATOLOGIE

 

Condiții de angajare:

contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă.

       - perioada pentru care se face angajarea: FEBRUARIE 2019 - 03 MAI 2020

 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  1

Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze

  2

Documentele care atestă nivelul studiilor (Diplome/Atestate/Certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox

  3

Documente ce atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, Raport salariat REVISAL, adeverință) – copie xerox

  4

Certificat de membru al organizației profesionale în termen de valabilitate – copie xerox

  5

Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1)  lit.d)  sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  6

Cazierul judiciar (în original)

  7

Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;

  8

Asigurare malpraxis în termen de valabilitate – copie xerox

  9

Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (eliberat de: medicul de familie) – în original

  10

Adeverință care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatoriului Integrat al S.J.U. Sfântu Gheorghe - în original

  11

Curriculum vitae model Europass – în original

  12

Chitanță de plată a taxei de concurs (150 lei)

  13

Act de identitate în termen de valabilitate – copie xerox

 

-  Documentele prevăzute la pct. 5, 7 şi 8 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.

- Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.(www.spitfog.ro)

- Înscrierile la concurs se fac la Serviciul Resurse Umane, la sediul spitalului str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ. (publicat în ziarul Observatorul de Covasna)

Perioada de înscriere: 8 ianuarie – 17 ianuarie 2019.

Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.