Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Un post de medic în specialitatea boli infecțioase la Secția Boli Infecțioase Copii

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (județul Covasna) scoate la CONCURS post pe durată nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare,  următoarele posturi:

  • un post de medic în specialitatea boli infecțioase la Secția Boli Infecțioase Copii

Se pot prezenta rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire, specialişti sau primari confirmaţi în specialităţile menţionate.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze

Diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox

Carte de Muncă şi/sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox

Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox

Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1)  lit.d)  sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;

Cazierul judiciar (în original)

Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează

Curriculum vitae model Europass – în original

Chitanță de plată a taxei de concurs

Copia actului de identitate în termen de valabilitate

- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.

- Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.(www.spitfog.ro)

- Înscrierile la concurs se fac la Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în publicația săptămânală „Viața medicală” ”(nr.2 din 12 ianuarie 2018), respectiv în perioada 12 - 26 ianuarie la sediul spitalului str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

- Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.