Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

REPUBLICARE ANUNT ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL FARA CONCURS CU NORMA INTREAGA-PERIOADA DETERMINATA BRANCARDIER

-REPUBLICARE-
ANUNŢ
ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL FĂRĂ CONCURS
CU NORMĂ ÎNTREAGĂ-PERIOADĂ DETERMINATĂ
-BRANCARDIER-

Având în vedere prevederile din H.G. nr.293 din 11.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
În conformitate cu prevederile art.21 din Legea 136/2020 coroborat cu art.27 alin.(1) din Legea 55/2020 cu modificările și completările ulterioare, art. unic din Ordonanta de Urgenta 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante,
Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, face angajări pe perioadă determinată, cu normă întreagă, pe bază de dosar, respectiv pe durata instituirii stării de alertă sau de urgență, după caz, pe următoarele posturi:


1 (unu) post de brancardier
(locul de desfășurare a activității zilnice: PROSECTURĂ (Morgă)


În vederea participării, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data publicării anunțului, candidații depun dosarul de înscriere, care va conține următoarele documente:

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. Cerere de înscriere (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
2. Act de identitate – copie xerox
3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
4. Documente care atestă vechimea în muncă (dovada vechime totală acumulată pe câmpul muncii prin: Carte de Muncă, Raport salariat REVISAL, Adeverinţă)
5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
7. Adeverință care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe -în original - (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
8. Curriculum vitae tip Europass – în original
9. Declaraţie/Accept, referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal - G.D.P.R. - (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
10. Dovada de plată a taxei de înscriere. (chitanță)

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
- are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții: minim școală generală
- are vârsta minim 18 ani împlinită
- îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
- aptitudine medicală
- stare de sănătate corepunzătoare postului
- aptitudine psihologică
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

Documentele din dosarul de angajare se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna – locația SALA DE ȘEDINȚE (clădirea principală), în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 12.04.-16.04.2021.

Dosarele se depun între orele 09,00-12,00.

Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:
Nr. Crt. Activitate Data/Ora Responsabil
DEPUNEREA DOSARELOR
1 Depunerea dosarelor de angajare 12.04.2021-16.04.2021
Intervalul orar 09.00-12.00)
Reprezentant S.R.U.N.O.S.
2 Verificarea dosarelor de angajare depuse de candidaţi 19.04.2021 Comisia de verificare/validare a dosarului stabilită de către unitate
3 Afişarea rezultatelor în urma verificării/validării dosarelor de angajare 20.04.2021 Secretarul comisiei de concurs


În situația în care se depun mai multe dosare decât numărul de posturi publicate, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se va proceda la organizarea unei probe de interviu în vederea departajării.
Proba de interviu se face în baza bibliografiei stabilite pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de brancardier.
Tematica și bibliografia este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.
În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.
Rezultatul va fi publicat în data de 20 aprilie 2021, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi mai mulţi candidaţi la selecţia dosarelor.
Încadrarea se va face pe perioadă determinată și încetează de drept în cel mult 30 zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor din Legea nr.55/2020.
Candidații declarați “ADMIS” vor fi anunțați prin telefon pentru a se prezenta la sediul unității în vederea semnării documentelor necesare pentru angajare

MENȚIUNI:
-Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale.
-Taxa de concurs: 25 lei – plata se efectuează la casieria unității.

-Candidații care se prezintă la sediul unității noastre pentru depunerea dosarului, vor respecta întocmai indicațiile personalului din structura de triaj epidemiologic !!!

Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (www.spitfog.ro), în data de 09.04.2021. Lásd pdf:

Mehírdetett állások


Hozzáadva 19/07/2024

Hozzáadva 19/07/2024További meghírdetett állások

Couldn't make connection 2.