Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

PUBLICATIE DE CONCURS POSTURI VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUTIE CU NORMA INTREAGA DURATA NEDETERMINATA - INGRIJITOR CURATENIE

PUBLICAȚIE DE CONCURS
POSTURI VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUȚIE CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ

Secția Neonatologie (nr.poz.275) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Compartiment Dermatovenerologie (nr.poz.527) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Compartiment Oftalmologie (nr.poz.544,545) 2 (două) posturi - îngrijitor curățenie
Secția Neurologie (nr.poz.623) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Secția Boli Infecțioase Adulți (nr.poz.660) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Secția Boli Infecțioase Copii (nr.poz.698,699) 2 (două) posturi - îngrijitor curățenie
Secția Psihiatrie Adulți (nr.poz.791) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Compartiment O.R.L. (nr.poz.816) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Compartiment Reumatologie (nr.poz.834) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Compartiment Oncologie Medicală (nr.poz.863) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Compartiment Hematologie (nr.poz.879) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Stația de Hemodializă (nr.poz.945,946,947) 3 (trei) post – îngrijitor curățenie
Laborator Radiologie Imagistică Medicală (nr.poz.1031) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Bloc operator (nr.poz.1115) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie
Ambulatoriu Integrat (nr.poz.1208) 1 (unu) post – îngrijitor curățenie

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • Condițiile de studii: minim școală generală
 • are vârsta minim 18 ani împlinită
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
 • capacitate deplină de exercițiu
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

Concursul consta in:

 • Proba scrisa
 • Proba practica

- Nota minimă este 7 (şapte) la toate probele, astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
- Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
- În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

Tematica si bibliografia:

• este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

ÎNSCRIERILE se fac la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna – locația SALA DE ȘEDINȚE (clădirea principală), în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 16.06.-29.06.2022. Dosarele se depun între orele 09,00-12,00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:


1. Cerere de înscriere (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
2. Act de identitate – copie xerox
3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
4. Documente care atestă vechimea în muncă (dovada vechime totală acumulată pe câmpul muncii prin: Carte de Muncă, Raport salariat REVISAL, Adeverinţă)
5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
8. Curriculum vitae tip Europass – în original
9. Declaraţie/Accept, referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal - G.D.P.R. - (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
10. Dovada de plată a taxei de concurs.
11. Dosar plastic cu şină

Nrt. CRT Activitate Data/Ora Responsabil
1 Depunerea documentelor pentru înscriere examen 16.06.2022-29.06.2022 Intervalul orar 09.00-12.00)) Reprezentant S.R.U.N.O.S.
2 Verificarea/validarea dosarelor de angajare depuse de candidaţi 04.07.2022 Comisia de verificare/validare a dosarului stabilită de către unitate
3 Afişarea rezultatelor în urma verificării/validării dosarelor de angajare 05.07.2022 Secretarul comisiei de examen
4 Depunerea eventualelor contestații rezultate în urma validării dosarelor de angajare 06.07.2022 SECRETARIAT
5 Răspuns la contestație 07.07.2022 Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită de către unitate
6 Susținere EXAMEN/CONCURS Se v-a comunica din timp candidaților data și ora examenului/concursului, programare ce va fi stabilită în funcție de numărul candidaților și a evoluției pandemiei. Conducerea unității

DISPOZIȚII GENERALE:


-H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
-O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare; -Legea Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Mentiuni


-Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale.
-Taxa de concurs: 25 lei – plata se efectuează la casieria unității.


-Candidații care se prezintă la sediul unității noastre pentru depunerea dosarului, vor respecta întocmai indicațiile personalului din structura de triaj epidemiologic !!! Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (www.spitfog.ro), în data de 15.06.2022.

Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.