Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL pentru Registrator medical debutant

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL (obţinerea gradul profesional imediat superior gradului de debutant) pentru Registrator medical debutant din cadrul Spitalului Județean de Urgență „dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

(posturi prevăzute la poziția nr. 980, în Statul de Funcții valabil  cu 01 ianuarie 2021, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 179 din 2020)

SCOP:

-obţinerea unei funcţii contractuale la gradul profesional imediat superior, de către salariatul propus pentru promovare de către şeful ierarhic

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • calitate de Salariat a Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe 

 • îndeplinirea criteriilor de promovare şi a condiţiilor de vechime 

 • minim 6 luni vechime în specialitate

 • propunere de promovare de către şeful ierarhic

 • să nu aibă în cazierul administrativ sancțiune disciplinară neradiată 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN: 

 • Examenul va consta dintr-o probă scrisă (test grilă).

 • Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

 • Rezultatele examenului se vor afișa în maximum 24 de ore de la încheierea acestuia.

 • Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității în termen de 24 h de la afișarea rezultatului.

 •  În termen de 48 h, contestațiile vor fi analizate de comisia de soluționare a acestora, care va da o soluție ce se comunică

 în 24 h de la analiza contestației respective.

 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, examenul se susţine în limba română.

 • În cazul în care candidații au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

( valabilă bibliografia publicată pentru post similar funcției deținută de către participant);  

-examenul se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,  coroborat cu H.G. nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:   - Cerere de înscriere

                                     - Referat de evaluare (formular tip AC-127)

                                     - Declarație de incompatibilitate (formular tip cod AC-93)

PERIOADA/LOCUL DE ÎNSCRIERE: 18 -22 ianuarie 2021, la Secretariatul unității

 • Examenul va avea loc în data de 28 ianuarie 2021, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, locația SALA DE ȘEDINȚE, cu începere de la orele 11,00

Relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S - Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

 

DIRECŢIUNEA

 
Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.