Online előjegyzés Online eredmények

Examen de promovare in grad profesional pentru personalul contractual - Asistent medical debutant

PUBLICAŢIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

(obţinerea gradului profesional imediat superior gradului de debutant)

pentru personalul contractual - Asistent medical debutant

din cadrul Spitalului Județean de Urgență „dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

(posturi prevăzute la poziția nr. 439, 411 și 169în Statul de Funcții valabil  cu 01 septembrie 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 139 din 31 august 2017)

SCOP:

- obţinerea unei funcţii contractuale la gradul profesional imediat superior, de către salariatul propus pentru promovare de către şeful ierarhic

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • calitate de Salariat a Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe
 • îndeplinirea criteriilor de promovare şi a condiţiilor de vechime
 • minim 6 luni vechime în specialitate

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

 • Examenul va consta dintr-o probă scrisă (test grilă).
 • Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.
 • Rezultatele examenului se vor afișa în maximum 24 de ore de la încheierea acestuia.
 • Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității în termen de 24h de la afișarea rezultatului.
 • În termen de 48h, contestațiile vor fi analizate de comisia de soluționare a acestora, care va da o soluție ce se comunică în 24h de la analiza contestației respective.
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, examenul se susţine în limba română.
 • În cazul în care candidații au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.                                                                                                                                                      

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

 • este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro. (valabilă bibliografia publicată pentru post similar funcției deținută de către participant);
 • Examenul se desfăşoară în conformitate cu prevederile: H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  H.G. nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar; Ordinul M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:   

 • Cerere de înscriere
 • Referat de evaluare (formular tip AC-127)
 • Declarație de incompatibilitate (formular tip cod AC-93)

PERIOADA/LOCUL DE ÎNSCRIERE: 11 – 15 decembrie 2017, zilnic între orele 9,00-12,00, la S.R.U.N.O.S.

Examenul va avea loc în data de 28 decembrie 2017, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, locația SALA DE ȘEDINȚEcu începere de la orele 09,00.

Relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S - Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

Couldn't make connection 2.