Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Anunt organizare concurs pentru posturi de medic specialist

ANUNȚ ORANIZARE CONCURS

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (județul Covasna), organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.166/26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, CONCURS pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție, vacante:

 • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea pediatrie, în cadrul secției pediatrie
  • Condiții specifice: absolvent al Facultății de medicină și farmacie, certificat medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie
  • Durata timpului de muncă: 7 ore/zi
 • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea neurologie, în cadrul secției neurologie
  • Condiții specifice: absolvent al Facultății de medicină și farmacie, certificat medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie
  • Durata timpului de muncă: 7 ore/zi
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următparele acte:
1 Formular de înscriere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze (conform modelului prevăzut în Anexa nr.2 din H.G.R. 1336/2022 - afișat pe site-ul spitalului)
2 Diploma de licență și adeverință/certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional, conform cerințelor postului – copie
3 Carte de Muncă şi/sau adeverinţă tip carnet de muncă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, raport salariat REVISAL, care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, – copie
4 Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie
5 Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare - valabil 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate- - în original
6 Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 166/2023 – copie
7 Certificat de Cazier judiciar - valabil 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate - în original
8 Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane -valabil 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate - în original
9 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adevrința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii) -în original;
10 Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate -copie
11 Certificatul de căsătorie sau orice alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume după caz-copie
12 Curriculum vitae - model Europass
13 Livret militar, unde este cazul - copie

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica în confomitate cu originalul sau în copii legalizate.


La concurs pot participa medici cu drept de liberă practică în specialitatea în care se publică postul, conform cerințelor postului.
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 -Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu,
 4. persoana să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 -Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. persoana are starea de sănătate corespunzătoare ppostului pentru care candidează;
 6. persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 7. persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 8. persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 10. persoana nu a comis inracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h) din H.G.R. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 11. Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

În vederea participării la concurs, candidații pot depune dosarele de înscriere la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării acestui anunț.


CALENDAR CONCURS
 • Perioada de înscrieri: 5 – 18 Iunie 2024 (depunere dosare zilnic între orele 10,00-15,00)
 • Selecția dosarelor: 19 -20 Iunie 2024
 • Afișare rezultate selecție dosare: 21 Iunie 2024
 • Depunere contestații selecție dosare: 24 Iunie 2024
 • Analiza contestații și afisare rezultate contestații selecție dosare, afișare rezultate finale: 25 Iunie 2024
Pentru postul de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie:
 • Prima probă-probă scrisă : 27 Iunie 2024
 • Corectare lucrări: 27 Iunie 2024
 • Afișare rezultate la prima probă: 28 iunie 2024
 • Depunere contestații rezultate la prima probă: 1 Iulie 2024
 • Analiza contestații și afisare rezultate contestații la prima probă: 2 Iulie 2024
 • A doua probă-probă clinică: 3 Iulie 2024
 • Analiza rezultate la a doua probă: 3 Iulie 2024
 • Afișare rezulate la a doua probă: 4 Iulie 2024
 • Depunere contestații rezultate la a doua probă: 5 Iulie 2024
 • Analiza contestații și afisare rezultate la a doua probă, afișare rezultate finale: 8 Iulie 2024
Pentru postul de medic specialist confirmat în specialitatea neurologie:
 • Prima probă-probă scrisă : 04 Iulie 2024
 • Corectare lucrări: 04 Iulie 2024
 • Afișare rezultate la prima probă: 05 Iulie 2024
 • Depunere contestații rezultate la prima probă: 08 Iulie 2024
 • Analiza contestații și afisare rezultate contestații la prima probă: 09 Iulie 2024
 • A doua probă-probă clinică: 10 Iulie 2024
 • Analiza rezultate la a doua probă: 10 Iulie 2024
 • Afișare rezulate la a doua probă: 11 Iulie 2024
 • Depunere contestații rezultate la a doua probă: 12 Iulie 2024
 • Analiza contestații și afisare rezultate la a doua probă, afișare rezultate finale: 15 Iulie 2024

- Bibliogafia și tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.(afișată pe site-ul www.spitfog.ro)
- Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Stadionului nr.1, Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna - Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia acestui anunţ pe site-ul Ministerului Sănătății, pe site-ul spitalului www.spitfog.ro, și pe portalul posturi@gov.ro, conform calendarului menționat mai sus.
- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109, email:szilagyi.istvan@administrativ.spitfog.ro.

Anunț organizare concurs Lásd pdf:

Mehírdetett állások


Hozzáadva 19/07/2024

Hozzáadva 19/07/2024További meghírdetett állások

Couldn't make connection 2.