Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Anunt concurs asistent medical pe durata nedeterminata cu norma intreaga

ANUNȚ CONCURS

Spitalul Județean de Urgență “Dr.Fogolyán Kristóf“, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Stadionului, numărul 1, Județul Covasna, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale de execuție cu normă întreagă, pe durată nedeterminată:

• Secţia Cardiologie (nr.poz.15,16.) 2 (două) posturi-asistent medical generalist,
• Secția A.T.I. (nr.poz.77,78.) 2 (două) posturi-asistent medical generalist,
• Secția Chirurgie Generală (nr.poz.164,165.) 2 (două) posturi – asistent medical generalist,
• Secția Obstetrică Ginecologie (nr.poz.318.) 1 (unu) post asistent medical generalist,
• Secţia Ortopedie Traumatologie (nr.poz.372,375.) 2 (două) posturi-asistent medical generalist,
• Secția Pediatrie (nr.poz.417, 422.) 2 (două) posturi-asistent medical generalist/pediatrie,
• Secția Medicină Internă (nr.poz.464.) 1 (unu) post – asistent medical generalist,
• Secția Neurologie (nr.poz.588,589.) 2 (două) posturi-asistent medical generalist,
• Secția Boli Infecțioase Copii (nr.poz.687.) 1 (unu) post asistent medical generalist/pediatrie,
• Compartiment Hematologie (nr.poz.885) 1 (unu) post-asistent medical generalist,
• Laborator Anatomie Patologică (nr.poz.1062.) 1 (unu) post - asistent laborator,
• Laborator Explorări Funcționale (nr.poz.1073.) 1 (unu) post - asistent medical generalist,
• Bloc operator (nr.poz.1084.) 1 (unu) post - asistent medical generalist,
• Unitate de Transfuzie Sanguină (nr.poz.1137.) 1 (unu) post - asistent medical generalist,
• Ambulatoriu Integrat (nr.poz.1171.) 1 (unu) post - asistent medical generalist,
• U.P.U/S.M.U.R.D. (nr.poz.1323,1340,1341.) 3 (trei) posturi - asistent medical generalist,

Ținând cont de specificul muncii, salariații încadrați pe funcțiile/posturile de asistent medical generalist, asistent medical de laborator, nu se încadrează pe un loc de muncă fix, ei pot să muncească în diverse locuri de muncă – structuri medicale - în funcție de necesitățile instituției. Locul efectiv de desfășurare a activității se stabilește prin dispoziție a angajatorului.
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
- are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
- are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- aptitudine psihologică;
- diplomă de studii indiferent de nivel;
- îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei;
- îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
- nu a comis infracţiunile prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h) din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
CONDIŢII SPECIFICE:

 • Asistent medical generalist secții/compartiment/Ambulatoriu Integrat/U.P.U./S.M.U.R.D.
  • Diplomă de studii indiferent de nivel, în specialitatea medicină generală
  • Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de aviz de liberă practică și asigurare de malpraxis
 • Asistent medical de laborator
  • Diplomă de studii indiferent de nivel, în specialitatea medicină de laborator
  • Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de aviz de liberă practică și asigurare de malpraxis
 • Asistent medical generalist la Unitate de Transfuzie Sanguină
  • Diplomă de studii indiferent de nivel, în specialitatea medicină generală
  • Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de aviz de liberă practică și asigurare de malpraxis
  • Certificat de absolvire curs de Formare Profesională organizat de Instituția Națională de Transfuzie Sanguină (obligativitatea obținerea certificatului în termen de 6 luni de la angajare) după caz
CONCURSUL CONSTĂ ÎN:
- Probă scrisă
- Probă interviu
• Pentru fiecare probă a concursului se stabileşte un punctaj de maximum 100 de puncte.
• Nota minimă este 50 de puncte la toate probele, astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
• Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu.
• Se consideră admis la concurs pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.
• Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
• În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
TEMATICA BIBLIOGRAFIA ȘI FIȘA POST:
- este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.
ÎNSCRIERILE se fac la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1, Judeţul Covasna – locația SALA DE ȘEDINȚE (clădirea principală), în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 24.04.2024-10.05.2024.
Dosarele se depun între orele 09,00-12,00.
Documentele dosarului de concurs vor fi transmise în ordinea menționate mai sus,
Depunerea corectă și complete a documentației revine candidatului,
Depunerea documentației la o altă adresă decât cea indicate în prezentu anunț sau după termenul limită precizat, atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului,
Documentele solicitate, care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, vor fi prezentate în original. DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
 1. Cerere de înscriere (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
 2. Act de identitate (certificat căsătorie dacă este cazul) – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Documente care atestă vechimea în muncă (dovada vechime totală acumulată pe câmpul muncii prin: Carte de Muncă, Raport salariat REVISAL, Adeverinţă)
 5. Cazier judiciar – în original
 6. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 7. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Adeverinţă care atestă starea psihică, în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
 9. Curriculum vitae tip Europass – în original
 10. Adeverinţă participare la concurs eliberată de OAMGMAMR - în original
 11. Certificat de Membru sau adeverință eliberat/ă de OAMGMAMR – copie xerox *)Candidatul declarat REUSIT are obligaţia de a prezenta certificatul vizat însoţit de poliţa MPX în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor. În caz contrar se anulează rezultatul concursului.
 12. Declaraţie/Accept, referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal - G.D.P.R. - (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
 13. Dosar plastic cu şină
Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:
Nr. Crt Activitatea Data/Ora Responsabil
DEPUNEREA DOSARELOR
1 Depunerea documentelor pentru înscriere examen 24.04.2024-10.05.2024 Intervalul orar 09.00-12.00) Reprezentant S.R.U.N.O.S.
2 Verificarea/validarea dosarelor pentru înscriere concurs depuse de candidaţi 13.05.-14.05.2024 Comisia de verificare/validare a dosarului stabilită de către unitate
3 Afişarea rezultatelor în urma verificării/validării dosarelor 15.05.2024 Secretarul comisiei de concurs
4 Depunerea eventualelor contestații rezultate în urma verificării/validării dosarelor 16.05.2024 SECRETARIAT
5 Analiza contestații 17.05.2024 Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită de către unitate
6 Afișarea rezultatului la contestație 20.05.2024 Secretarul comisiei de concurs
7 Proba scrisă 21.05.2024 Sediul unității Sala de ședință
8 Afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă 22.05.2024 Secretarul comisiei de concurs
9 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele obținute la proba scrisă 23.05.2024 SECRETARIAT
10 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatului proba scrisă 24.05.2024 Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită de către unitate
11 Proba interviu 27.05.2024 Sediul unității Sala de ședință
12 Afișarea rezultatelor obținute la proba interviu 28.05.2024 Secretarul comisiei de concurs
13 Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele obținute la proba interviu 29.05.2024 SECRETARIAT
14 Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatului proba practică 30.05.2024 Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită de către unitate
15 Afișarea rezultatelor finale 31.05.2024 Secretarul comisiei de concurs
Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet posturi.gov.ro și al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (www.spitfog.ro), în data de 22.04.2024.


Anunt concurs pentru asistent medical Spitalul Judetean de Urgenta dr Fogolyan Kristof Sfantu Gheorghe Judetul Covasna Lásd pdf:

Mehírdetett állások


Hozzáadva 19/07/2024

Hozzáadva 19/07/2024További meghírdetett állások

Couldn't make connection 2.