Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Anunt angajare post medic specialist psihiatrie

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna)
post de medic, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată,
în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

  • un post de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie la Secția Psihiatrie

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1 Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze
2 Act de identitate în termen de valabilitate – copie xerox
3 Documentele care atestă nivelul studiilor (Diplome/Atestate/Certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox
4 Carte de Muncă şi/sau adeverinţă, extras REVISAL, care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox
5 Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;
6 -Declaraţia scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care doreşte să concureze (Formular AC-93) – original-
7 Cazierul judiciar (în original)
8 Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (eliberat de: medicul de familie) – în original
9 Adeverință care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatoriului Integrat al S.J.U. Sfântu Gheorghe - în original
10 Curriculum vitae model Europass – în original
11 Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
12 Certificat de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox
13 Asigurare malpraxis în termen de valabilitate – copie xerox
13 Chitanță de plată a taxei de concurs (150 lei)

Documentele prevăzute la pct. 5, 7 şi 8 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

  • Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.
  • Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.(site: www.spitfog.ro)
  • Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna - Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în Viața medicală”( nr.1 din 7 ianuarie 2022), respectiv în perioada 7 ianuarie 2022 - 21 ianuarie 2022. )
  • Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
  • Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.
Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.