Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

5 posturi de registrator medical

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, cu sediul din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, face angajări pe perioadă determinată, fără concurs, pe posturi vacante, în contextul instituirii stării de alertă, în temeiul art.27 alin.(1) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-, după cum urmează:

 • 5 posturi de registrator medical

Candidații admiși vor fi distribuiți pe locuri de muncă în cadrul spitalului, în funcție de nevoi.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)-Anexa 1
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Documente care atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, raport salariat REVISAL , adeverinţă  )
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Curriculum vitae tip Europass – în original
 8. Declarație pe propria răspundere că nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată
 9. Declarație pe propria răspundere că nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (COVID-19)
 10. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip)

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • studii medii finalizate cu absolvirea bacalaureatului
 • curs operator întroducere, validare şi prelucrare date
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • capacitate deplină de exercițiu
 • îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • curs operator întroducere, validare şi prelucrare date
 • cunoştinţe operare calculator (Microsoft Office, poştă electronică, navigare internet, Windows, etc.)
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

-     nu necesită vechime

Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa secretariat@administrativ.spitfog.ro sau se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, la SERVICIUL R.U.N.O.S., în termen de 4 zile calendaristice de la publicare, respectiv în perioada  06.10.-09.10.2020,  urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Dosarele se depun zilnic între orele 12,00-14,00.

Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:

Nrcrt

Activitatea

Data/Ora

Responsabil

DEPUNEREA DOSARELOR

1

Depunerea dosarelor de angajare

06.10.2020-09.10.2020 Intervalul orar 12.00-14.00)

Adresa de e-mail

secretariat@administrativ.spitfog.ro

2

Verificarea dosarelor de angajare depuse de candidaţi

13.10.2020

Comisia de verificare a dosarului stabilită de către unitate

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de angajare

14.10.2020

Secretarul comisiei de concurs

Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (www.spitfog.ro), în data de 05.10.2020.

Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.