Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

2 posturi de muncitor necalificat in meseria bucatar

PUBLICATIE DE CONCURS
POSTURI VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUTIE
CU NORMA INTREAGA, DURATA NEDETERMINATA


Serviciul Logistică Administrativ – BLOC ALIMENTAR 2 posturi – muncitor calificat în meseria bucătar


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- Îndeplinește condițiile de studii si alte condiții: minim școală generală și curs de calificare pentru meseria de bucătar
- are vârsta minim 18 ani împlinită
- îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
- capacitate deplină de exercițiu
- aptitudine psihologică
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
CONCURSUL CONSTĂ ÎN:
- Probă scrisă
- Probă practică
• Nota minimă este 7 (şapte) la toate probele, astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
• Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
• În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

ÎNSCRIERILE se fac la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna – locația SALA DE ȘEDINȚE (clădirea principală), în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 01.04.-14.04.2021. Dosarele se depun între orele 09,00-12,00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. Cerere de înscriere (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
2. Act de identitate (certificat căsătorie dacă este cazul) – copie xerox
3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
4. Documente care atestă vechimea în muncă (dovada vechime totală acumulată pe câmpul muncii prin: Carte de Muncă, Raport salariat REVISAL, Adeverinţă)
5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
8. Curriculum vitae tip Europass – în original
9. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
10. Dovada de plată a taxei de concurs.
11. Dosar plastic cu şină
Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:
Nr. Crt. Activitate Data/Ora Responsabil
DEPUNEREA DOSARELOR
1 Depunerea dosarelor de angajare 01.04.2021-14.04.2021
Intervalul orar 09.00-12.00)
Reprezentant S.R.U.N.O.S.
2 Verificarea/validarea dosarelor de angajare depuse de candidaţi 20.04.2021 Comisia de verificare/validare a dosarului stabilită de către unitate
3 Afişarea rezultatelor în urma verificării/validării dosarelor de angajare 21.04.2021 Secretarul comisiei de concurs
4 Depunerea eventualelor contestații rezultate în urma validării dosarelor de angajare 22.04.2021 SECRETARIAT
5 Răspuns la contestație 23.04.2021 Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită de către unitate
6 Susținere EXAMEN/CONCURS Se v-a comunica din timp candidaților data și ora examenului/concursului, programare ce va fi stabilită în funcție de numărul candidaților și a evoluției pandemiei. Conducerea unității


DISPOZIȚII GENERALE:
-H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
-O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
-Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

MENȚIUNI:
-Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale.
-Taxa de concurs: 25 lei – plata se efectuează la casieria unității.

-Candidații care se prezintă la sediul unității noastre pentru depunerea dosarului, vor respecta întocmai indicațiile personalului din structura de triaj epidemiologic !!!

Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (www.spitfog.ro), în data de 31.03.2021. Lásd pdf:

Mehírdetett állások


Hozzáadva 19/07/2024

Hozzáadva 19/07/2024További meghírdetett állások

Couldn't make connection 2.