Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

2 (doua) posturi de medic specialist

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (județul Covasna) scoate la CONCURS
posturi pe durată nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:

1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea epidemiologie, la Compartimentul de Prevenire Infecții Asociate Asistenței Medicale (C.P.I.A.A.M.);
1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea medicina muncii, la Cabinetul de Medicina Muncii;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1 Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze
2 Diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox
3 Carte de Muncă şi/sau adeverinţă, raport salariat, care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox
4 Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox
5 Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
6 Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;
7 Cazierul judiciar (în original)
8 Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează
9 Curriculum vitae - model Europass
10 Chitanță de plată a taxei de concurs
11 Copia actului de identitate în termen de valabilitate

Documentele prevăzute la pct. 5, 7 şi 8 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.


- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.
- Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.(site: www.spitfog.ro)
- Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna - Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în Viața medicală”( nr.51 din 24 decembrie 2021), respectiv în perioada 27 decembrie 2021 - 10 ianuarie 2022. )
- Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

Lásd pdf:

Mehírdetett állások


Hozzáadva 19/07/2024

Hozzáadva 19/07/2024További meghírdetett állások

Couldn't make connection 2.