Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

2 (doua) posturi cu norma intreaga de chimist principal confirmat in specialitatea biochimie medicala la Laboratorul de Analize Medicale

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (județul Covasna) scoate la CONCURS
posturi pe durată nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:

2 (două) posturi cu normă întreagă de chimist principal confirmat în specialitatea biochimie medicală, la Laboratorul de Analize Medicale;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1 Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze
2 Diploma de licență și adeverință/certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox
3 Carte de Muncă şi/sau adeverinţă, raport salariat, care atestă vechimea în muncă și în specialitate, după caz – copie xerox
4 Certificat de membru al organizației profesionale O.B.B.C.S.S.R., cu viza pe anul în curs precum și polița de asigurare malpraxis în termen de valbilitate – copie xerox
5 Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
6 Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;
7 Cazierul judiciar (în original)
8 Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează
9 Curriculum vitae - model Europass
10 Chitanță de plată a taxei de concurs
11 Copia actului de identitate în termen de valabilitate

Documentele prevăzute la pct. 5, 7 şi 8 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.


- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.
- Tematica de concurs este cea pentru examenul de chimist principal.(site: www.spitfog.ro)
- Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna - Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, respectiv în perioada 22 octombrie – 05 noiembrie 2021.
- Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”. (nr.42 din 22 octombrie 2021)
- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.