Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

18 (optspreceze) posturi de asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă - durată determinată

PUBLICAȚIE DE CONCURS POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ DETERMINATĂ

 

 • Secţia Chirurgie Generală

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă

 - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 – noiembrie 2020) nr. poziţie în statul de funcţii 118

 • Secţia Chirurgie Generală

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă   

– durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - iunie 2021) nr. poziţie în statul de funcţii 119

 • Secţia Chirurgie Generală

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă.

 – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - septembrie 2021) nr. poziţie în statul de funcţii 121

 • Secţia Chirurgie Generală

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă

 – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - septembrie 2021) nr. poziţie în statul de funcţii 129

 • Secţia Chirurgie Generală

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă

– durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - februarie 2022) nr. poziţie în statul de funcţii 127

 • Secţia Medicină Internă

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - iunie 2022) nr. poziţie în statul de funcţii 300

 • Secţia Medicină Internă

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - decembrie 2022) nr. poziţie în statul de funcţii 311

 • Secţia Pneumologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - septembrie 2022) nr. poziţie în statul de funcţii 455

 • Bloc Operator

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - aprilie 2023) nr. poziţie în statul de funcţii 664

 • Bloc Operator

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - iulie 2022) nr. poziţie în statul de funcţii 689

 • Bloc Operator

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - iunie 2022) nr. poziţie în statul de funcţii 672

 

 

 • Compartiment Hematologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - februarie 2021) nr. poziţie în statul de funcţii 560

 • Secţia Pediatrie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - aprilie 2023) nr. poziţie în statul de funcţii 253

 • Secţia Ortopedie Traumatologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională: asistent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - august 2021) nr. poziţie în statul de funcţii 232

 • Secţia Obstetrică Ginecologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - aprilie 2023) nr. poziţie în statul de funcţii 185

 • Secţia Obstetrică Ginecologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - decembrie 2020) nr. poziţie în statul de funcţii 201

 • Secţia Obstetrică Ginecologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - aprilie 2023) nr. poziţie în statul de funcţii 195

 • Secţia Obstetrică Ginecologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: aprilie 2020 - noiembrie 2021) nr. poziţie în statul de funcţii 189

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • aptitudine medicală
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-ÎNSCRIERILE se fac la sediul unităţii (sala de şedinţă) din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, în perioada 02 martie – 06 martie 2019, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

CALENDAR:

-Perioada de înscriere: 02 martie – 06 martie 2019

-Selecția/validarea dosarelor depuse de candidați: 10 martie 2020

-Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor: 11 martie 2020

-Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor: 12 martie 2020 până la ora 12,00

-Soluționarea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și afișarea rezultatelor privind contestațiile: 13 martie 2020

–Proba scrisă, va avea loc în data de 17 martie 2020, la sediul unităţii (sala de şedinţă) din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 09,00.

-Afişarea rezultatelor obținute la proba scrisă: 18 martie 2020

-Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele obținute la proba scrisă: 19 martie 2020 până la orele 12,00

-Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă: 20 martie 2020

–Proba practică, va avea loc în data de 23 martie 2020, la sediul unităţii (sala de şedinţă) din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 09,00.

-Afişarea rezultatelor obținute la proba practică 24 martie 2020

-Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele obținute la proba practică: 25 martie până la orele 12,00

-Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor  obținute la proba practică: 26 martie 2020

-Afişarea rezultatelor finale:31 martie 2020

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Documente care atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, raport salariat REVISAL , adeverinţă )
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Curriculum vitae tip Europass – în original
 9. Adeverinţă participare la concurs eliberată de OAMGMAMR - în original
 10. Certificat de Membru sau adeverință eliberat/ă de OAMGMAMR – copie xerox *)Candidatul declarat REUSIT are obligaţia de a prezenta certificatul vizat însoţit de poliţa MPX în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor. În caz contrar se anulează rezultatul concursului.
 11. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip)
 12. Dovada de plată a taxei de concurs.
 13. Dosar plastic  cu şină

Dispoziții generale:

-H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trempte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

-O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

-Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

MENŢIUNE:

      Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

      Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 

Sfântu Gheorghe la 21.02.2020                                                DIRECŢIUNEA,

Lásd pdf:

Mehírdetett állások


Hozzáadva 19/07/2024

Hozzáadva 19/07/2024További meghírdetett állások

Couldn't make connection 2.