Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

15 posturi vacante pentru infirmiera

PUBLICAȚIE DE CONCURS POSTURI VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

 CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ

 

 • 1) Secţia A.T.I.

2 posturi – infirmieră

 • 2) Secția Chirurgie Generală

2 posturi – infirmieră

 • 3) Secția Ortopedie Traumatologie

1 post – infirmieră

 • 4) Secția Pediatrie

1 post – infirmieră

 • 5) Secția Neurologie

1 post – infirmieră

 • 6) Secția Pneumologie

1 post – infirmieră

 • 7) Secția Psihiatrie

1 post – infirmieră

 • 8) Compartiment Oncologie Medicală

2 posturi – infirmieră

 • 9) Compartiment Hematologie

1 post – infirmieră

 • 10) Compartiment Psihiatrie Pediatrică

1 post – infirmieră

 • 11) Bloc Operator

2 posturi – infirmieră

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

 • Studii: minim scoala generală
 • curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • are vârsta minim 18 ani împlinită
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
 • capacitate deplină de exercițiu
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
 • nu necesită vechime

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

-     Probă scrisă

-     Probă practică

 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-ÎNSCRIERILE se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 17 octombrie – 30 octombrie 2019, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Selecția dosarelor depuse de candidați: 31 octombrie 2019

-Afișare rezultate selecție dosare: 01 noiembrie 2019

-Depunerea eventualelor contestații selecție dosare: 04 noiembrie până la ora 12,00

-Soluționarea eventualelor contestații și afișare rezultate contestații selecție dosare: 05 noiembrie 2019

- CONCURSUL va avea loc în data de 14 noiembrie 2019, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Documente care atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, raport salariat REVISAL, adeverinţă )
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Curriculum vitae tip Europass – în original
 9. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip)
 10. Dovada de plată a taxei de concurs.
 11. Dosar plastic cu şină

Dispoziții generale:

-H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

-O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

MENŢIUNE:

  - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

  - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

Sfântu Gheorghe la 16.10.2019                                          DIRECŢIUNEA

Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.