Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

1 (unu) post de referent I. (achiziţii publice)

·      Serviciul Logistică Administrativ

1 post        - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-       Studii medii-finalizat cu diplomă de bacalaureat

-       Vechime în domeniu: minim 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni

-       Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu, atestate cu diplomă de formare profesională sau echivalent

-       Prezintă avantaj, dovada efectuării unor cursuri, specializări în domeniu, dovedit prin atestat

-       Aptitudine medicală

-       Aptitudine psihologică

-       Are capacitate deplină de exerciţiu

-       Nu a fost condamnat

-       Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

§ Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

§ Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S –D.C.în perioada 16 ianuarie – 27 ianuarie 2017, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul pentru postul de referent I. va avea loc în data de 14 februarie 2017, la sediul instituţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1 - 3, cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1. Cerere de înscriere (Formular tip)

2. Act de identitate – copie xerox

3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie legalizată

4.   Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)

5. Cazier judiciar – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

8. Recomandare de la ultimul loc de muncă sau fişa de evaluare (Formular tip) – în original ( după caz)

9. Curriculum vitae tip Europass – în original

10. Dovada de plată a taxei de concurs.

11. Dosar plastic  cu şină

MENŢUNE:

      Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

      Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

Lásd pdf: Anunt 1 (unu) post de referent I (achiziţii publice)
Couldn't make connection 2.