Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

1(unu) post de asistent medical cu studii superioare

 

 • Unitatea de Primire Urgenţe- S.M.U.R.D.

1 post as.med.cu studii superioare - durată determinată (durată maximă de angajare până iulie 2017)

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • studii superioare

 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

 • nu a fost condamnat

 • aptitudine medicală

 • aptitudine psihologică

 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 14 noiembrie –  25 noiembrie 2016, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 06 noiembrie 2016, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 
 1. Cerere de înscriere (Formular tip)

 2. Act de identitate – copie xerox

 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie legalizată

 4. Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)

 5. Cazier judiciar – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

 8. Copia fişei de evaluarea performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă (Formular tip) – în original ( după caz)

 9. Curriculum vitae tip Europass – în original

 10. Certificat de Membru şi Adeverinţă de participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.– copie xerox *)Candidatul declarat REUŞIT are obligaţia de a prezenta certificatul vizat, însoţit de poliţa MPX în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor. În caz contrar se anulează rezultatul concursului.

 11. Dovada de plată a taxei de concurs.

 12. Dosar plastic cu şină

Dispoziții generale:
-prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014;

-Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

MENŢIUNE:

     Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

     Taxa de concurs: 40 lei - plata se efectuează la casieria unităţii.

Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.