Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

1 (unu) post cu normă întreagă de farmacist specialist la Farmacia cu circuit închis

Anexa nr.3 la adresa nr. 5154/ 1156 din 18 aprilie 2018

 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (județul Covasna) scoate la CONCURS posturi cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare,  următoarele posturi:

  • un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia cu circuit închis
  • un post cu normă întreagă de farmacist specialist în specialitate clinică, la Farmacia cu circuit închis

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1

Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze

2

Diploma de licență farmacist și certificatul de farmacist specialist, după caz – copie xerox

3

Carte de Muncă şi/sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox

4

Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox

5

Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1)  lit.d)  sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

6

Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;

7

Cazierul judiciar (în original)

8

Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează

9

Curriculum vitae model Europass – în original

10

Chitanță de plată a taxei de concurs

11

Copia actului de identitate în termen de valabilitate

-  Documentele prevăzute la pct. 5, 7 şi 8 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.

- Tematica de concurs si bibliografia sunt cele pentru examenul de farmacist și se vor afișa pe site www.spitfog.ro.

- Înscrierile la concurs se fac la Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în publicația săptămânală „Viața medicală” (nr. 19 din 11 mai 2018), respectiv în perioada 11 mai – 25 mai 2018, la sediul spitalului str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna,

- Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.