Online előjegyzés Online eredmények

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

1 post de muncitor necalificat ajutor in bucatarie

PUBLICAȚIE DE CONCURS POST TEMPORAR VACANT CONTRACTUALE DE EXECUȚIE CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ DETERMINATĂ

 • 1) SERVICIUL LOGISTICĂ ADMINISTRATIV – BLOC ALIMENTAR

1 post – muncitor necalificat ajutor în bucătărie

-durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: ianuarie 2021 – decembrie 2021) nr. poziţie în statul de funcţii1050

CONDIŢII DE PARTICIPARE
 • Studii: minim scoala generală
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • are vârsta minim 18 ani împlinită
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
 • capacitate deplină de exercițiu
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
 • nu necesită vechime

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

-     Probă scrisă

-     Probă practică

 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-ÎNSCRIERILE se fac la sediul unităţii (sala de şedinţă) din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, în perioada 23 noiembrie – 27 noiembrie 2020, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-CALENDAR:

-Perioada de înscriere: 23 noiembrie – 27 noiembrie 2020

-Selecția/validarea dosarelor depuse de candidați: 02 decembrie 2020

-Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor: 03 decembrie 2020

-Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor: 04 decembrie 2020 până la ora 12,00

-Soluționarea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și afișarea rezultatelor privind contestațiile: 07 decembrie 2020

–Proba scrisă, va avea loc în data de 11 decembrie 2020, la sediul unităţii (sala de şedinţă) din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 11,00.

-Afişarea rezultatelor obținute la proba scrisă: 14 decembrie 2020

-Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele obținute la proba scrisă: 15 decembrie 2020 până la orele 12,00

-Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă: 16 decembrie 2020

–Proba practică, va avea loc în data de 17 decembrie 2020, la sediul unităţii (sala de şedinţă) din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 11,00.

-Afişarea rezultatelor obținute la proba practică 18 decembrie 2020

-Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele obținute la proba practică: 21 decembrie până la orele 12,00

-Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor  obținute la proba practică: 22 decembrie 2020

-Afişarea rezultatelor finale: 23 decembrie 2020

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Documente care atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, raport salariat REVISAL ,adeverinţă )
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Curriculum vitae tip Europass – în original
 9. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip)
 10. Dovada de plată a taxei de concurs.
 11. Dosar plastic cu şină

Dispoziții generale:

-H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trempte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

-O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

MENŢIUNE:

  - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

  - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 

Lásd pdf:
Couldn't make connection 2.