Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Publicatie angajare durata determinata de asistent radiologie Laborator Radiologie Imgaistica

Publicatie angajare durata determinata de asistent radiologie Laborator Radiologie Imgaistica

Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe cu sediul din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, angajează pe perioadă determinată pentru „Structura de sprijin epidemiologie” scoate la concurs un post de asistent medical în specialitatea radiologie şi imagistică medicală cu studii postliceale (PL)
 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. Cerere de înscriere (Formular tip)-Anexa 1
2. Act de identitate – copie xerox
3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
4. Documente care atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, raport salariat REVISAL , adeverinţă )
5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
8. Curriculum vitae tip Europass – în original
9. Certificat de Membru sau adeverință eliberat/ă de OAMGMAMR vizat la zi – copie xerox *)
10. Asigurare de răspundere civilă 
11. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip)
 
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
- are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;(după caz PL)
- diplomă de licenţă în specialitatea asistenţ radiologie, însoţită de foaia matricolă; (după caz S)
- îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
- îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea 
- aptitudine medicală
- aptitudine psihologică 
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
 
Documentele din dosarul de angajare se transmit pe cât posibil electronic pe adresa secretariat@administrativ.spitfog.ro sau se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, în termen de 5 zile calendaristice-(13.04.-17.04.2020 ora 12.00), urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.
 
Calendarul desfăşurării procedurii de angajare: 
 
Nr. Crt Activitate Data/Ora Responsabil
DEPUNEREA DOSARELOR
1 Depunerea dosarelor de angajare 13.04.2020-17.04.2020 Intervalul orar 09.00-12.00 Adresa de e-mail
secretariat@administrativ.spitfog.ro
2 Verificarea dosarelor de angajare depuse de candidaţi 20.04.2020 Comisia de verificare a dosarului stabilită de către unitate
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de angajare 21.04.2020 Secretarul comisiei de concurs
 
Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (wwwspitfog.ro), în data de 10.04.2020.
 
Vezi pdf: Publicatie angajare durata det
Couldn't make connection 2.