Programari online Rezultate analize online

Posturi vacante de medic in specialitatea ATI, boli infectioase si psihiatrie pediatrica

Posturi vacante de medic in specialitatea ATI, boli infectioase si psihiatrie pediatrica

-REPUBLICARE-

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (județul Covasna) scoate la CONCURS posturi pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare,  după cum urmează:

  • un post post cu normă întreagă, de medic în specialitatea A.T.I. la Secția A.T.I.
  • un post post cu normă întreagă, de medic în specialitatea boli infecțioase la Secția Boli Infecțioase (adulți)
  • un post post cu normă întreagă, de medic în specialitatea psihiatrie pediatrică la Centrul de Sănătate Mintală pentru copii

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  1

Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze

  2

Diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox

  3

Carte de Muncă şi/sau adeverinţă, raport salariat, care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox

  4

Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox

  5

Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1)  lit.d)  sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  6

Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;

  7

Cazierul judiciar (în original)

  8

Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează

  9

Curriculum vitae - model Europass

 10

Chitanță de plată a taxei de concurs

 11

Copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

-  Documentele prevăzute la pct. 5, 7 şi 8 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.

- Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.(site: www.spitfog.ro)

- Înscrierile la concurs se fac la Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în publicația săptămânală „Viața medicală”( nr.7 din 1 Martie 2019), respectiv în perioada 01 martie - 15 martie 2019, la sediul spitalului, str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

 - Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.