Programari online Rezultate analize online

PUBLICATIE DE CONCURS POSTURI VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUTIE CU NORMA INTREAGA DURATA NEDETERMINATA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PUBLICATIE DE CONCURS POSTURI VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUTIE CU NORMA INTREAGA DURATA NEDETERMINATA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PUBLICAȚIE DE CONCURS
POSTURI VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUȚIE CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ

Secţia Cardiologie (nr.poz.31) 1 (unu) post-asistent medical generalist, studii superioare (S)
Secția A.T.I. (nr.poz.102) 1 (unu) post-asistent medical generalist, studii superioare (S)
Secția A.T.I. (nr.poz.71,95,98.) 3 (trei) posturi - asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
Secția Chirurgie Generală (nr.poz.157,158,159,160,161,162) 6 (șase) posturi – asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
Secția Pediatrie (nr.poz.412.) 1 (unu) post-asistent medical generalist/pediatrie, studii postliceale (PL)
Secția Neonatologie (nr.poz.232,247.) 2 (două) posturi asistent medical generalist/pediatrie, studii postliceale (PL)
Secţia Ortopedie Traumatologie (nr.poz.368,369,370,371.) 4 (patru) posturi-asistent medical generalist/pediatrie, studii postliceale (PL)
Secția Medicină Internă (nr.poz.485,486,471.) 3 (trei) posturi – asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
Secția Neurologie (nr.poz.560.) 1 (unu) post-asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
Secția Boli Infecțioase Copii (nr.poz.681,682.) 2 (două) posturi asistent medical generalist/pediatrie, studii postliceale (PL)
Secția Psihiatrie (nr.poz.770) 1 (unu) post-asistent medical generalist, studii superioare (S)
Secția Psihiatrie (nr.poz.766,767,768,769.) 4 (patru) posturi - asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
Compartiment O.R.L. 1 (unu) post - asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
Compartiment Neurologie Pediatrică (nr.poz.903.) 1 (unu) post - asistent medical generalist/pediatrie, studii postliceale (PL)
Stația de Hemodializă (nr.poz.929,930,931) 3 (trei) posturi – asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
Laborator Radiologie Imagistică Medicală (nr.poz.1020) 1 (unu) post - asistent radiologie, studii postliceale (PL)
Laborator Explorări Funcționale (nr.poz.1056.) 1 (unu) post - asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
Bloc Operator (nr.poz.1091.) 1 (unu) post - asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
Unitate de Transfuzie Sanguină (nr.poz.1117.) 1 (unu) post - asistent medical generalist, studii postliceale sau superioare (PL sau S) grad principal. Asistent Coordonator
Stația de Sterilizare (nr.poz.1379.) 1 (unu) post - asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
Asistent medical dietetică (nr.poz.1377.) 1 (unu) post-asistent medical dietetică, studii superioare (S)
U.P.U/S.M.U.R.D. (nr.poz.1287.) 1 (unu) post-asistent medical generalist, studii superioare (S)
U.P.U/S.M.U.R.D. (nr.poz.1275,1296.) 2 (două) posturi - asistent medical generalist, studii postliceale (PL)
U.P.U/S.M.U.R.D.departament pediatrie (nr.poz.1298,1299,1300,1301.) 4 (patru) posturi - asistent medical generalist/pediatrie, studii postliceale (PL
U.P.U/S.M.U.R.D.departament radiologie (nr.poz.1270,1271.) 2 (două) posturi - asistent radiologie, studii postliceale (PL)

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

  • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
  • îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții
  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
  • aptitudine medicală
  • aptitudine psihologică
  • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

Concursul consta in:

  • Proba scrisa
  • Proba practica

- Nota minimă este 7 (şapte) la toate probele, astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
- Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
- În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

Tematica si bibliografia:

• este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

ÎNSCRIERILE se fac la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna – locația SALA DE ȘEDINȚE (clădirea principală), în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 30.06.-13.07.2022. Dosarele se depun între orele 09,00-12,00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:


1. Cerere de înscriere (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
2. Act de identitate (certificat căsătorie dacă este cazul) – copie xerox
3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
4. Documente care atestă vechimea în muncă (dovada vechime totală acumulată pe câmpul muncii prin: Carte de Muncă, Raport salariat REVISAL, Adeverinţă)
5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
8. Curriculum vitae tip Europass – în original
9. Adeverinţă participare la concurs eliberată de OAMGMAMR - în original
10. Certificat de Membru sau adeverință eliberat/ă de OAMGMAMR – copie xerox *)Candidatul declarat REUSIT are obligaţia de a prezenta certificatul vizat însoţit de poliţa MPX în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor. În caz contrar se anulează rezultatul concursului.
11. Declaraţie/Accept, referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal - G.D.P.R. - (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
12. Dovada de plată a taxei de concurs.
13. Dosar plastic cu şină

Nrt. CRT Activitate Data/Ora Responsabil
1 Depunerea documentelor pentru înscriere examen 30.06.2022-13.07.2022 Intervalul orar 09.00-12.00) Reprezentant S.R.U.N.O.S.
2 Verificarea/validarea dosarelor de angajare depuse de candidaţi 18.07.2022 Comisia de verificare/validare a dosarului stabilită de către unitate
3 Afişarea rezultatelor în urma verificării/validării dosarelor de angajare 19.07.2021 Secretarul comisiei de examen
4 Depunerea eventualelor contestații rezultate în urma validării dosarelor de angajare 20.07.2022 SECRETARIAT
5 Răspuns la contestație 21.07.2022 Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită de către unitate
6 Susținere EXAMEN/CONCURS Se v-a comunica din timp candidaților data și ora examenului/concursului, programare ce va fi stabilită în funcție de numărul candidaților și a evoluției pandemiei. Conducerea unității

DISPOZIȚII GENERALE:


-H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
-O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
-Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

Mentiuni


-Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale.
-Taxa de concurs: 40 lei – plata se efectuează la casieria unității.


-Candidații care se prezintă la sediul unității noastre pentru depunerea dosarului, vor respecta întocmai indicațiile personalului din structura de triaj epidemiologic !!! Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (www.spitfog.ro), în data de 23.06.2022.

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.