Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL Jurist I.A

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL Jurist I.A

SCOP:

-obţinerea unei funcţii contractuale la gradul profesional imediat superior, de către salariatul  propus pentru promovare de către şeful ierarhic

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

  • calitate de Salariat a Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe ;
  • îndeplinirea criteriilor de promovare şi a condiţiilor de vechime ;

-             propunere de promovare de către şeful ierarhic; 

-             calificativul “foarte bine” obținut la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori

              în ultimii 3 ani,  în care  s-a aflat în activitate dinaintea organizării examenului de promovare;

-            vechime de minim 3 ani în treapta sau gradul profesional din care promovează;

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:                                                                                                                                                                                                                                    

-Examenul va consta dintr-o probă scrisă (test grilă), la care candidatul trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte)    pentru a promova. Rezultatele examenului se vor afişa în maximum 24 de ore de la încheierea acestuia.

-Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul unităţii în termen de 24 h de la afişarea rezultatului. În termen de 48 h, contestaţiile vor fi analizate de comisia de soluţionare a acestora, care va da o soluţie ce se comunică în 24 h de la analiza contestaţiei respective.

  • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, examenul se susţine în limba română.
  • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
  • Nota minimă de promovare este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

( valabilă bibliografia publicată pentru post similar funcţiei deţinută de către participant);  

-examenul se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,  coroborat cu H.G. nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE: - Cerere de înscriere

                                                                            - Referat de evaluare (formular tip cod.AC-127)

                                                                            - Declarație de incompatibilitate (formular tip cod.AC-93)

                                                                            - Curriculum Vitae (model Europass)

                                                                            - Copie după Fișa de Evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru ultimii 3 ani de activitate

PERIOADA/LOCUL DE ÎNSCRIERE: 4 -15 aprilie 2016,  la Serviciul R.U.N.O.S.

Examenul va avea loc în data de 25 aprilie 2016, la sediul: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Sala de ședințe - municipiul Sfântu Gheorghe, str. Str. Presei nr. 8/A,  cu începere de la orele 11,00.

Relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S - Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.