Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER DE SPITAL

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER DE SPITAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER DE SPITAL

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, aprobat prin Dispoziţia președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 429/28.12.2017, numit în continuare Regulament, Consiliul de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager de spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr. 1, județul Covasna, în Sala mare de ședințe, Parter, Clădire principală, în perioada 03.04.2018- 12.04.2018, desfăşurându-se în două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ, care va avea loc în data de 03.04.2018, etapă eliminatorie;
 • Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management realizat în baza unei teme alese din temele stabilite la art. 15 din Regulament, care se va desfăşura, în data de 12.04.2018, ora 1000 .

Calendarul de desfăşurare a concursului este:  

 • Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi – 19.03.2018 în intervalul orar 900-1500 ;
 • Termen limită de înscriere a candidaţilor – 03.04.2018,  ora 1200;
 • Verificarea dosarelor candidaţilor – 03.04.2018,  ora 1400;
 • Afişarea listei candidaţilor admişi şi respinşi – 03.04.2018,  ora 1600;
 • Depunerea contestaţiilor față de rezultatele verificării dosarelor până pe data –04.04.2018 ora 1600;
 • Afişarea rezultatelor soluționării contestaţiilor – în termen de 48 de ore de la data expirării tremenului de depunere a contestațiilor;
 • Afişarea pe site-ul unităţii a proiectelor de management ale candidaţilor admişi – 06.04.2018 ora 1700;
 • Susţinerea publică a proiectului de management – 12.04.2018 ora 1000;
 • Afişarea rezultatelor – 12.04.2018;
 • Depunerea contestaţiilor – în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor;
 • Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor - în termen de 48 de ore de la data expirării tremenului de depunere a contestațiilor;

La concursul pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr. 1, județul Covasna, la Secretariat, Parter, Clădire principală, până la data de 03.04.2018 – ora 12.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze cu precizarea numărului de file din dosar;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Regulament, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Persoanele şi mass-media interesate de susţinerea proiectului de management vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail secretariat@administrativ.spitfog.ro, până la data de 10.04.2015, ora 10.00, cu precizarea numelui şi prenumelui precum şi eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor în legătură cu proiectul de management, cu indicarea candidatului căruia doresc să-i adreseze întrebări în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Participarea la susţinerea proiectului de management a persoanelor interesate se face după confirmarea intenţiei de participare de către Comisia de concurs, cu cel puţin 24 de ore înainte de data prevăzută pentru susţinerea publică a proiectului de management.

Pe site-ul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”, (http://spitfog.ro/posturi-vacante) precum şi la sediul unităţii se află afişate:

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ec. Ágoston László

Documente Aditionale:

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.