5 posturi de muncitor calificat

5 posturi de muncitor calificat

PUBLICATIE DE CONCURS
POSTURI VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUTIE
CU NORMA INTREAGA, DURATA NEDETERMINATA


Serviciul Tehnic 2(două) posturi – muncitor calificat în meseria electrician
1(unu) post - muncitor calificat în meseria instalator sanitar
1(unu) post - muncitor calificat în meseria lăcătuș
1(unu) post - muncitor calificat în meseria tâmplar


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- îndeplinește condițiile de studii si alte condiții:
• minim școală generală
• curs de calificare în meserie
• minim 3(trei) ani vechime în meserie
- are vârsta minim 18 ani împlinită
- îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
- capacitate deplină de exercițiu
- aptitudine psihologică
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
CONCURSUL CONSTĂ ÎN:
- Probă scrisă
- Probă practică
• Nota minimă este 7 (şapte) la toate probele, astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
• Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
• În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

ÎNSCRIERILE se fac la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna – locația SALA DE ȘEDINȚE (clădirea principală), în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 01.04.-14.04.2021. Dosarele se depun între orele 09,00-12,00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. Cerere de înscriere (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
2. Act de identitate (certificat căsătorie dacă este cazul) – copie xerox
3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
4. Documente care atestă vechimea în muncă (dovada vechime totală acumulată pe câmpul muncii prin: Carte de Muncă, Raport salariat REVISAL, Adeverinţă)
5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
8. Curriculum vitae tip Europass – în original
9. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
10. Dovada de plată a taxei de concurs.
11. Dosar plastic cu şină
Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:
Nr. Crt. Activitate Data/Ora Responsabil
DEPUNEREA DOSARELOR
1 Depunerea dosarelor de angajare 01.04.2021-14.04.2021
Intervalul orar 09.00-12.00)
Reprezentant S.R.U.N.O.S.
2 Verificarea/validarea dosarelor de angajare depuse de candidaţi 20.04.2021 Comisia de verificare/validare a dosarului stabilită de către unitate
3 Afişarea rezultatelor în urma verificării/validării dosarelor de angajare 21.04.2021 Secretarul comisiei de concurs
4 Depunerea eventualelor contestații rezultate în urma validării dosarelor de angajare 22.04.2021 SECRETARIAT
5 Răspuns la contestație 23.04.2021 Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită de către unitate
6 Susținere EXAMEN/CONCURS Se v-a comunica din timp candidaților data și ora examenului/concursului, programare ce va fi stabilită în funcție de numărul candidaților și a evoluției pandemiei. Conducerea unității


DISPOZIȚII GENERALE:
-H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
-O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
-Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

MENȚIUNI:
-Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale.
-Taxa de concurs: 25 lei – plata se efectuează la casieria unității.

-Candidații care se prezintă la sediul unității noastre pentru depunerea dosarului, vor respecta întocmai indicațiile personalului din structura de triaj epidemiologic !!!

Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (www.spitfog.ro), în data de 31.03.2021. Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.