22 de posturi vacante pentru asistent medical generalist si asistent laborator

22 de posturi vacante pentru asistent medical generalist si asistent laborator

PUBLICATIE DE CONCURS
POSTURI VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUTIE
CU NORMA INTREAGA, DURATA DETERMINATA


Secţia Cardiologie 1 (unu) post - asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 30)
Secția Chirurgie generală 1 (unu) post - asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 155)
Secția Ortopedie Traumatologie 1 (unu) post - asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 367)
Secţia Neonatologie 3 (trei) posturi - asistent medical generalist/pediatrie, studii postliceale (PL) 1)-perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 221) 2)-perioada pentru care se face angajarea: 2021- iunie 2022 (nr. poziţie în statul de funcţii 225) 3)-perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 229)
Secția Medicină Internă 1 (unu) post - asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 479)
Compartiment Dermatovenerologie 1 (unu) post – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 517)
Compartiment Oftalmologie 1 (unu) post – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 538)
Secția Neurologie 1 (unu) post – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 560)
Secţia Boli Infecțioase adulți 1 (unu) post - asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 646)
Secția Psihiatrie adulți 1 (unu) post – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 763)
Compartiment O.R.L. 1 (unu) post – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 807)
Compartiment Reumatologie 1 (unu) post – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 827)
Compartiment Oncologie Medicală 1 (unu) post – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 542)
Compartiment Hematologie 1 (unu) post – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 867)
Compartiment Psihiatrie pediatrică 1 (unu) post – asistent medical generalist/pediatrie, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 889)
Stația de Hemodializă-Nefrologie 1 (unu) post – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 922)
Laborator Analize Medicale 1 (unu) post - asistent laborator, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 977)
Ambulatoriu Integrat 2 (două) posturi – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 1151 și 1142)
Stația de Sterilizare 1 (unu) post – asistent medical generalist, studii postliceale (PL) -perioada pentru care se face angajarea: 3 ani (nr. poziţie în statul de funcţii 1378)
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
- are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
- îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
- îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
- aptitudine medicală
- aptitudine psihologică
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
CONCURSUL CONSTĂ ÎN:
- Probă scrisă
- Probă practică
• Nota minimă este 7 (şapte) la toate probele, astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
• Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
• În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

ÎNSCRIERILE se fac la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna – locația SALA DE ȘEDINȚE (clădirea principală), în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 01.04.-14.04.2021.
Dosarele se depun între orele 09,00-12,00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. Cerere de înscriere (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
2. Act de identitate – copie xerox
3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
4. Documente care atestă vechimea în muncă (dovada vechime totală acumulată pe câmpul muncii prin: Carte de Muncă, Raport salariat REVISAL, Adeverinţă)
5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
8. Curriculum vitae tip Europass – în original
9. Adeverinţă participare la concurs eliberată de OAMGMAMR - în original
10. Certificat de Membru sau adeverință eliberat/ă de OAMGMAMR – copie xerox *)Candidatul declarat REUSIT are obligaţia de a prezenta certificatul vizat însoţit de poliţa MPX în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor. În caz contrar se anulează rezultatul concursului.
11. Declaraţie/Accept, referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal - G.D.P.R. - (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
12. Dovada de plată a taxei de concurs.
13. Dosar plastic cu şină

Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:
Nr. Crt. Activitate Data/Ora Responsabil
DEPUNEREA DOSARELOR
1 Depunerea dosarelor de angajare 01.04.2021-14.04.2021
Intervalul orar 09.00-12.00)
Reprezentant S.R.U.N.O.S.
2 Verificarea/validarea dosarelor de angajare depuse de candidaţi 23.04.2021 Comisia de verificare/validare a dosarului stabilită de către unitate
3 Afişarea rezultatelor în urma verificării/validării dosarelor de angajare 26.04.2021 Secretarul comisiei de concurs
4 Depunerea eventualelor contestații rezultate în urma validării dosarelor de angajare 27.04.2021 SECRETARIAT
5 Răspuns la contestație 28.04.2021 Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită de către unitate
6 Susținere EXAMEN/CONCURS Se v-a comunica din timp candidaților data și ora examenului/concursului, programare ce va fi stabilită în funcție de numărul candidaților și a evoluției pandemiei. Conducerea unității


DISPOZIȚII GENERALE:
-H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
-O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
-Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

MENȚIUNI:
-Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale.
-Taxa de concurs: 40 lei – plata se efectuează la casieria unității.

-Candidații care se prezintă la sediul unității noastre pentru depunerea dosarului, vor respecta întocmai indicațiile personalului din structura de triaj epidemiologic !!!

Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (www.spitfog.ro), în data de 31.03.2021. Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.