Programari online Rezultate analize online

2 (doua) posturi de medic specialist

2 (doua) posturi de medic specialist

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (județul Covasna) scoate la CONCURS
posturi pe durată nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:

1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea epidemiologie, la Compartimentul de Prevenire Infecții Asociate Asistenței Medicale (C.P.I.A.A.M.);
1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea medicina muncii, la Cabinetul de Medicina Muncii;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1 Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze
2 Diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox
3 Carte de Muncă şi/sau adeverinţă, raport salariat, care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox
4 Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox
5 Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
6 Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;
7 Cazierul judiciar (în original)
8 Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează
9 Curriculum vitae - model Europass
10 Chitanță de plată a taxei de concurs
11 Copia actului de identitate în termen de valabilitate

Documentele prevăzute la pct. 5, 7 şi 8 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.


- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.
- Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.(site: www.spitfog.ro)
- Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna - Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în Viața medicală”( nr.51 din 24 decembrie 2021), respectiv în perioada 27 decembrie 2021 - 10 ianuarie 2022. )
- Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.