Programari online Rezultate analize online

2 (două) posturi de îngrijitor curăţenie

2 (două) posturi de îngrijitor curăţenie

·      Ambulatoriu integrat

2 (două) posturi – durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE

-       absolvent al şcolii generale

-       aptitudine medicală

-       aptitudine psihologică

-       îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea excitării profesiei

-       are capacitate deplină de exerciţiu

-       nu a fost condamnat

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

-       Probă scrisă

-       Probă practică

·     Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-     este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 01 august - 11 august 2017 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul pentru ocuparea postului va avea loc în data de 29 august 2017, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, locaţia SALA DE ŞEDINŢE cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

  1. Cerere de înscriere (Formular tip)
  2. Act de identitate – copie xerox
  3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
  4. Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)
  5. Cazierul judiciar – în original(eliberat cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
  6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original(eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
  7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
  8. Curriculum vitae tip Europass – în original
  9. Dovada de plată a taxei de concurs.
  10. Dosar plastic cu şină

MENŢUNE:

  - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

  - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

Vezi pdf: Anunt 2 (două) posturi de îngrijitor curăţenie
Couldn't make connection 2.