Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

12 posturi de medici specialisti si medici rezidenti pe durata nedeterminata

12 posturi de medici specialisti si medici rezidenti pe durata nedeterminata

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (județul Covasna) scoate la CONCURS posturi pe durată nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare,  următoarele posturi:

  • 2 (două) posturi cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția A.T.I.;
  • 2 (două) posturi cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția A.T.I.;
  • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de laborator  la Laboratorul de Analize Medicale;
  • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, în specialitatea radiologie și imagistică medical la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală;
  • 2 (două) posturi cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de urgență la U.P.U./S.M.U.R.D.
  • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală la U.P.U./S.M.U.R.D.(-radiologie/C.T.-) *)cu competență în tomografie computerizată;
  • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medical la U.P.U./S.M.U.R.D. (-radiologie-)
  • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea pediatrie  la U.P.U./S.M.U.R.D.(-pediatrie-)
  • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, în specialitatea pediatrie la U.P.U./S.M.U.R.D.(-pediatrie-)

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 

  1

Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze

  2

Diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox

  3

Carte de Muncă şi/sau adeverinţă, raport salariat, care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox

  4

Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox

  5

Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1)  lit.d)  sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  6

Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;

  7

Cazierul judiciar (în original)

  8

Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează

  9

Curriculum vitae - model Europass

 10

Chitanță de plată a taxei de concurs

 11

Copia actului de identitate în termen de valabilitate

 
  • Documentele prevăzute la pct. 5, 7 şi 8 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.

- Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.(site: www.spitfog.ro)

- Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna - Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în publicația săptămânală„Viața medicală”( nr.4 din 29 ianuarie 2021), respectiv în perioada 29 ianuarie 2021-12 februarie 2021.

 - Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

 

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.