Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

1 (unu) post de medic de specialitate Ortopedie traumatologie la Secţia Ortopedie –Traumatologie

1 (unu) post de medic de specialitate Ortopedie traumatologie la Secţia Ortopedie –Traumatologie

Pentru posturile de medic de specialitate Ortopedie-traumatologie și Medicină de urgență, se pot prezenta rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire, specialişti sau primari confirmaţi în specialităţile menţionate

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

- Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze

- Diploma de medic și adevereință/certificat de confirmare în specialitate și gradul profesional - copie xerox

- Carte de Muncă şi/sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox

- Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox

- Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.447 alin(1) lit.e) sau f), la art.531 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

- Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015) – copie xerox;

- Cazierul  judiciar (în original)

- Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, eliberată de medical de familie

- Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.Fogolyán Kristóf „Sfântu Gheorghe, Ambulatoriu Integrat – în original

- Act de identitate – copie xerox

- Curriculum vitae model Europass – în original

- Chitanță de plată a taxei de concurs (150 lei)

 

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unități

Tematica de concurs este cea  pentru examenul de medic specialist.

Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale.

Înscrierile la concurs se fac la Serviciul Resurse Umane, până la data de 18 decembrie 2015 inclusiv, la sediul spitalului str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, zilnic între orele 10,00-12,00.

Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

Vezi pdf: Anunt medic de specialitate Ortopedie traumatologie
Couldn't make connection 2.