Programari online Rezultate analize online

1 (unu) post consilier debutant

1 (unu) post consilier debutant

PUBLICAȚIE DE CONCURS
POSTURI VACANTE CONTRACTUALE DE EXECUȚIE CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ

Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale 1 (unu) post – consilier debutant

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • are vârsta minim 18 ani împlinită
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
 • capacitate deplină de exercițiu
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

 • Studii – superioare de lungă durată, cursuri de zi, absolvite cu diplomă de licență în Medicină (Generală/Dentară), Farmacie, Asistență Medicală, Relații internaționale; Juridic sau Economic;
 • Vechime în muncă – nu este cazul;
 • Vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul
 • Cunoștințe operare PC: gestionare Windows, Microsoft Office, Internet – nivel avansat
 • Curs perfecționare / specializare:
  • master sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii sau
  • master sau doctorat în științe ale comunicării organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii sau
  • curs de perfecționare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătății sau
  • curs de managementul calității serviciilor de sănătate, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau
  • curs de manager de calitate al serviciilor de sănătate, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau
  • curs de auditor clinic, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS sau
  • curs de evaluator de servicii de sănătate spitalicești, organizat de un furnizor de formare recunoscut de către ANMCS
 • Prezintă avantaj:
  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (citit, scris, vorbit)
  • studii absolvite în domeniul medical

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

 • Probă scrisă
 • Probă practică
 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

 • este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.
 • ÎNSCRIERILE se fac la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna – locația Serviciul RUNOS (clădirea secției boli infecțioase), în perioada 01-12.11.2021. Dosarele se depun între orele 09,00-12,00.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1 Cerere de înscriere (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
2 Act de identitate (certificat căsătorie dacă este cazul) – copie xerox
3 Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
4 Documente care atestă vechimea în muncă și în specialitate (dovada vechime totală acumulată pe câmpul muncii prin: Carte de Muncă, Raport salariat REVISAL, Adeverinţă)
5 Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
6 Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
7 Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
8 Curriculum vitae tip Europass – în original
9 Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip – pus la dispozitie de S.R.U.N.O.S.)
10 Dovada de plată a taxei de concurs.
11 Dosar plastic cu şină

Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:

Nr. Crt Activitatea Data/Ora Respnsabil
DEPUNEREA DOSARELOR
1 Depunerea dosarelor de angajare 01.11.2021-12.11.2021 Intervalul orar 09.00-12.00 Reprezentant S.R.U.N.O.S.
2 Verificarea/validarea dosarelor de angajare depuse de candidaţi 17.11.2021 Comisia de verificare/validare a dosarului stabilită de către unitate
3 Afişarea rezultatelor în urma verificării/validării dosarelor de angajare 18.11.2021 Secretarul comisiei de concurs
4 Depunerea eventualelor contestații rezultate în urma validării dosarelor de angajare 19.11.2021 SECRETARIAT
5 Răspuns la contestație 22.11.2021 Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită de către unitate
6 Susținere EXAMEN/CONCURS Se v-a comunica din timp candidaților data și ora examenului/concursului, programare ce va fi stabilită în funcție de numărul candidaților și a evoluției pandemiei. Conducerea unității

DISPOZIȚII GENERALE:

 • H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;


MENȚIUNI:

 • Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale.
 • Taxa de concurs: 40 lei – plata se efectuează la casieria unității.
 • Candidații care se prezintă la sediul unității noastre pentru depunerea dosarului, vor respecta întocmai indicațiile personalului din structura de triaj epidemiologic !!!

Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (www.spitfog.ro), în data de 27.10.2021.

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.