Programari online Rezultate analize online

1 post asistent laborator

1 post asistent laborator

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, cu sediul din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, face angajări pe perioadă determinatăfără concurs, pe posturi vacante, în contextul instituirii stării de alertă, în temeiul art.27 alin.(1) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-, după cum urmează:

 • 1 post de asistent laborator

Candidații admiși vor fi distribuiți pe locuri de muncă în cadrul spitalului, în funcție de nevoi.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)-Anexa 1
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Documente care atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, raport salariat REVISAL , adeverinţă  )
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Curriculum vitae tip Europass – în original
 8. Certificat de Membru sau adeverință eliberat/ă de OAMGMAMR vizat la zi – copie xerox *)
 9. Asigurare de răspundere civilă
 10. Declarație pe propria răspundere că nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată
 11. Declarație pe propria răspundere că nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (COVID-19)
 12. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip)

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;(după caz PL)
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • aptitudine medicală
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa secretariat@administrativ.spitfog.ro sau se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, la SERVICIUL R.U.N.O.S., în termen de 4 zile calendaristice de la publicare, respectiv în perioada  06.10.-09.10.2020,  urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Dosarele se depun zilnic între orele 12,00-14,00.

Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:

Nrcrt

Activitatea

Data/Ora

Responsabil

DEPUNEREA DOSARELOR

1

Depunerea dosarelor de angajare

06.10.2020-09.10.2020 Intervalul orar 12.00-14.00)

Adresa de e-mail

secretariat@administrativ.spitfog.ro

2

Verificarea dosarelor de angajare depuse de candidaţi

13.10.2020

Comisia de verificare a dosarului stabilită de către unitate

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de angajare

14.10.2020

Secretarul comisiei de concurs

Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (www.spitfog.ro), în data de 05.10.2020.

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.