Programari online Rezultate analize online

Siteul se află sub mentență. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente create.
Dorim să vă asigurăm, că pagina este în continuare funcțională, respectiv și modulul de programări.

Examen de promovare in grad profesional - Jurist

Examen de promovare in grad profesional - Jurist

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

(obţinerea gradului profesional imediat superior)

pentru personalul contractual: funcție de execuție – CONSILIER JURIDIC

din cadrul Spitalului Județean de Urgență „dr.Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe

                           (post prevăzut la poziția nr.904  în Statul de Funcții valabil cu 01 ianuarie 2017,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 218 din 22 decembrie 2016)

 

SCOP:

-obţinerea unei funcţii contractuale la gradul profesional imediat superior, de către salariatul   propus pentru promovare de către şeful ierarhic

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-   calitate de Salariat a Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe

-   îndeplinirea criteriilor de promovare şi a condiţiilor de vechime ( Funcţii de execuţie pe grade profesionale

   din serviciile de contencios)

-   minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate

-  să fi obținut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin

de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate

-   propunere de promovare de către şeful ierarhic

-   să nu aibă în cazierul administrativ sancțiune disciplinară neradiată 

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:                                                                                                        

-   I.    Probă scrisă  (test grilă)                     

-   II.   Probă orală (pe bază de interviu)

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, examenul se susţine în limba română.

§ Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

§ Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității în termen de 24h de la afișarea rezultatului.

 În termen de 48h, contestațiile vor fi analizate de comisia de soluționare a acestora, care va da o soluție ce se comunică în 24h de la analiza contestației respective.     

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

( valabilă bibliografia publicată pentru post similar funcției deținută de către participant);  

-examenul se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,  coroborat cu H.G. nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, Ordinul M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE: - Cerere de înscriere

                                                                            - Referat de evaluare (formular tip AC-127/A)

                                                                            - Declarație de incompatibilitate (formular tip cod AC-93)

 

PERIOADA/LOCUL DE ÎNSCRIERE: 03-07 iulie 2017, zilnic între orele 9,00-12,00, la S.R.U.N.O.S.

Examenul va avea loc în data de 25 iulie 2017, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, locația SALA DE ȘEDINȚE, cu începere de la orele 12,00.

Relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S - Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

 

                                                                                                               DIRECŢIUNEA

Vezi pdf: Examen de promovare in grad profesional - Jurist
Couldn't make connection 2.