Publicație concurs - medici de specialitate, rezidenți

Publicație concurs - medici de specialitate, rezidenți

· un post de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie vasculară la Secţia Chirurgie generală

· un post de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie (adulți)

· un post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie

· un post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea Ortopedie - traumatologie la Secția Ortopedie - traumatologie

· un post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase copii

· un post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Compartimentul Oncologie medicală

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 

Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze

Diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox

Carte de Muncă şi/sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox

Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox

Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1)  lit.d)  sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;

Cazierul judiciar (în original)

Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează

Curriculum vitae model Europass – în original

Chitanță de plată a taxei de concurs

Copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.

- Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.(www.spitfog.ro)

- Înscrierile la concurs se fac la Serviciul Resurse Umane, în perioada 25 noiembrie – 12 decembrie 2016, la sediul spitalului str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

- Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”, respectiv de la data de 25 noiembrie 2016.

- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

Vezi pdf: Publicatie concurs - Medici de specialitate, rezidenti
Couldn't make connection 2.