Post de şofer cu 0.5 normă la Serviciul Logistică Administrativ – durată determinată

Post de şofer cu 0.5 normă la Serviciul Logistică Administrativ – durată determinată

CONDIŢII DE PARTICIPARE

-        absolvent al şcolii generale+

-        Permis de conducere şofer profesionist valabil pentru autovehicule cat.B,C,E.

-        Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

-        Are vârsta minimă 18 ani împliniţi

-        Nu a fost condamnat

-        Aptitudine medicală

-        Aptitudine psihologică

-        Are capacitate deplină de exerciţiu

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

-        Probă scrisă

-        Probă practică

-Conform Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, art. 6, probele se susţin în limba română.

-În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

-Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 07 noiembrie – 18 noiembrie 2016 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul va avea loc în data de 29 noiembrie 2016, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

1.      Cerere de înscriere (Formular tip)

2.      Act de identitate – copie xerox

3.      Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie legalizată

4.      Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)

5.      Cazierul judiciar – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

6.      Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

7.      Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

8.      Copia fişei de evaluarea performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă (Formular tip) – în original ( după caz)

9.      Curriculum vitae tip Europass – în original

10.   Dovada de plată a taxei de concurs.

11.   Dosar plastic  cu şină

MENŢIUNE:

  - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

  - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.