EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL Jurist I.A

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL Jurist I.A

SCOP:

-obţinerea unei funcţii contractuale la gradul profesional imediat superior, de către salariatul  propus pentru promovare de către şeful ierarhic

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

  • calitate de Salariat a Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe ;
  • îndeplinirea criteriilor de promovare şi a condiţiilor de vechime ;

-             propunere de promovare de către şeful ierarhic; 

-             calificativul “foarte bine” obținut la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori

              în ultimii 3 ani,  în care  s-a aflat în activitate dinaintea organizării examenului de promovare;

-            vechime de minim 3 ani în treapta sau gradul profesional din care promovează;

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:                                                                                                                                                                                                                                    

-Examenul va consta dintr-o probă scrisă (test grilă), la care candidatul trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte)    pentru a promova. Rezultatele examenului se vor afişa în maximum 24 de ore de la încheierea acestuia.

-Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul unităţii în termen de 24 h de la afişarea rezultatului. În termen de 48 h, contestaţiile vor fi analizate de comisia de soluţionare a acestora, care va da o soluţie ce se comunică în 24 h de la analiza contestaţiei respective.

  • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, examenul se susţine în limba română.
  • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.
  • Nota minimă de promovare este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

( valabilă bibliografia publicată pentru post similar funcţiei deţinută de către participant);  

-examenul se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,  coroborat cu H.G. nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE: - Cerere de înscriere

                                                                            - Referat de evaluare (formular tip cod.AC-127)

                                                                            - Declarație de incompatibilitate (formular tip cod.AC-93)

                                                                            - Curriculum Vitae (model Europass)

                                                                            - Copie după Fișa de Evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru ultimii 3 ani de activitate

PERIOADA/LOCUL DE ÎNSCRIERE: 4 -15 aprilie 2016,  la Serviciul R.U.N.O.S.

Examenul va avea loc în data de 25 aprilie 2016, la sediul: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Sala de ședințe - municipiul Sfântu Gheorghe, str. Str. Presei nr. 8/A,  cu începere de la orele 11,00.

Relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S - Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.