Examen de promovare in grad profesional - Asistent medical debutant

Examen de promovare in grad profesional - Asistent medical debutant

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

( obţinerea gradului profesional imediat superior gradului de debutant )

pentru personalul contractual - Asistent medical debutant

din cadrul Spitalului Județean de Urgență „dr.Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe

    (posturi prevăzute la poziția nr. 47,88,117,126,164,341,435,482,498,499,520,521,599,603,754 și 755în Statul de Funcții valabil  cu 01 ianuarie 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 218 din 22 decembrie 2016)

SCOP:

-obţinerea unei funcţii contractuale la gradul profesional imediat superior, de către salariatul propus pentru promovare de către şeful ierarhic

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-                 calitate de Salariat a Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe

-                 îndeplinirea criteriilor de promovare şi a condiţiilor de vechime

-                 minim 6 luni vechime în specialitate

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

§ Examenul va consta dintr-o probă scrisă (test grilă).

§ Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

§ Rezultatele examenului se vor afișa în maximum 24 de ore de la încheierea acestuia.

§ Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității în termen de 24h de la afișarea rezultatului.

§  În termen de 48h, contestațiile vor fi analizate de comisia de soluționare a acestora, care va da o soluție ce se comunică în 24h de la analiza contestației respective.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, examenul se susţine în limba română.

§ În cazul în care candidații au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.                                                                                                                                                      

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

( valabilă bibliografia publicată pentru post similar funcției deținută de către participant);

-Examenul se desfăşoară în conformitate cu prevederile: H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  H.G. nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar; Ordinul M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE: - Cerere de înscriere

                                                                             - Referat de evaluare (formular tip AC-127)

                                                                             - Declarație de incompatibilitate (formular tip cod AC-93)

PERIOADA/LOCUL DE ÎNSCRIERE: 03 – 07 iulie 2017, zilnic între orele 9,00-12,00, la S.R.U.N.O.S.

·       Examenul va avea loc în data de 17 iulie 2017, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, locația SALA DE ȘEDINȚE, cu începere de la orele 11,00.

Relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S - Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

                                                                                                DIRECŢIUNEA,

Vezi pdf: Examen de promovare in grad profesional - Asistent medical debutant
Couldn't make connection 2.