ANUNT angajare post de referent de specialitate, referent cu studii medii, cu normă întreagă, durată determinată la S.R.U.N.O.S. 30.04.2020

ANUNT angajare post de referent de specialitate, referent cu studii medii, cu normă întreagă, durată determinată la S.R.U.N.O.S. 30.04.2020

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe cu sediul din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, face angajări pe perioadă determinată cu normă întreagă, în temeiul art.16.cap III „Domeniul sănătăţii” din „Decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României” şi a ordinului Ordinului ministrului apărării naţionale nr.MS 52/18.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri de aplicare la nivelel Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor decretului Preşedintelui României nr.195/16.03.2020,  pe următoarele posturi:

 • 1 post Referent de specialitate cu studii superioare (lungă durată) la S.R.U.N.O.S. - Biroul Salarizare
 • 1 post Referent cu studii medii la S.R.U.N.O.S.- Biroul Salarizare

Candidații admiși vor fi distribuiți pe locuri de muncă în cadrul spitalului, în funcție de nevoi.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)-Anexa 1
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Documente care atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, raport salariat REVISAL , adeverinţă )
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Curriculum vitae tip Europass – în original

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

 • Referent de specialitate
  • Studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă
  • Specializare în studii economice
 • Referent cu studii medii:
  • Liceu cu bacalaureat, finalizat cu diplomă de licență
  • Dovada efectuării unor cursuri, specializări în domeniu (resurse umane, contabilitate), dovedit prin atestat
 • Îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • Vechime: - referent de specialitate minim 5 (cinci) ani,

    - referent (studii minim 1 (unu) an

 • Are vârsta minim 18 ani împlinită
 • Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
 • Capacitate deplină de exercițiu
 • Aptitudine psihologică
 • Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

            Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa secretariat@administrativ.spitfog.ro sau se depun la secretariat - sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, în termen de 5 zile calendaristice de la publicare, respectiv în perioada 04.05.-08.05.2020,  urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Dosarele se depun între orele 11,00-12,00.

Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:

Nr. Crt Activitatea Perioada/Intervalul de ore
1 Depunerea dosarelor de angajare 04.05.2020 - 08.05.2020 (Intervalul orar 09:00 - 12:00
2 Verifiarea dosarelor de angajare depuse de canditați 12.05.2020
3 Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor de angajare 13.05.2020
Vezi pdf: ANUNT angajare post de referent de specialitate, referent cu studii medii, cu normă întreagă, durată determinată la SRUNOS 30,04,2020
Couldn't make connection 2.