9 posturi asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată

9 posturi asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată

PUBLICAȚIE DE CONCURS

POSTURI TEMPORAR VACANTE DIN UNITATE

 

 

 • Secţia Ortopedie Traumatologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2019 - septembrie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 232

 • Secţia Neurologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2019 - septembrie 2022) nr. poziţie din stat de funcţii 371

 • Secţia Chirurgie Generală

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2019 - septembrie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 119

 • Secţia Neurologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2019  - septembrie 2020) nr. poziţie din stat de funcţii 378

 • Secţia Pneumologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2019 – august 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 453

 • Bloc Operator

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2019 - iunie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 674

 • Secţia Infecţioase Copii

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2019 - decembrie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 433

 • Secţia Obstetrică Ginecologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2019 - septembrie 2022) nr. poziţie din stat de funcţii 185

 • Secţia Obstetrică Ginecologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: : septembrie 2019 – septembrie 2022) nr. poziţie din stat de funcţii 195

 • Secţia Obstetrică Ginecologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea:  septembrie 2019 - decembrie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 189

 • Compartiment Hematologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: : septembrie 2019 - aprilie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 560

 • Secţia Chirurgie Generală

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: : septembrie 2019 - noiembrie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 129

 • Compartiment Hematologie

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical debutant cu normă întreagă – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2019 - decembrie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 559

 • Secţia Chirurgie Generală

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: : septembrie 2019 - decembrie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 121

 • Ambulator Integrat

1 post asistent medical generalist cu studii postliceale (PL) grad/traptă profesională:asitent medical simplu cu normă întreagă - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: : septembrie 2019 - decembrie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 733

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • studii postliceale (PL)
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • are vârsta minim 18 ani împlinită
 • nu a fost condamnat
 • aptitudine medicală
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
 • nu necesită vechime

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada  01 august – 14 august 2019, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 22 august 2019, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Documente care atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, raport salariat REVISAL ,adeverinţă )
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Curriculum vitae tip Europass – în original
 9. Adeverinţă participare la concurs eliberat/ă de OAMGMAMR - în original
 10. Certificat de Membru sau adeverință eliberat/ă de OAMGMAMR – copie xerox *)Candidatul declarat REUSIT are obligaţia de a prezenta certificatul vizat însoţit de poliţa MPX în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor. În caz contrar se anulează rezultatul concursului.
 11. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip)
 12. Dovada de plată a taxei de concurs.
 13. Dosar plastic  cu şină

Dispoziții generale:

-H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trempte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

-O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

MENŢIUNE:

      Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

      Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 

Sfântu Gheorghe la 31.07.2019                                                DIRECŢIUNEA

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.