3(trei) posturi de asistent medical generalist cu studii Postliceale (PL) grad/treaptă profesională: asistent principal

3(trei) posturi de asistent medical generalist cu studii Postliceale (PL) grad/treaptă profesională: asistent principal

·      Bloc Operator

3 posturi    - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-       studii postliceale (PL)

-       confirmat în grad profesional principal

-       îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

-       are vârsta minim 18 ani împlinită

-       nu a fost condamnat

-       aptitudine medicală

-       aptitudine psihologică

-       cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

·     Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 01 august – 11 august 2017, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 24 august 2017, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, locaţia SALA DE ŞEDINŢE cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1. Cerere de înscriere (Formular tip)

2. Act de identitate – copie xerox

3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox

4. Carte de Muncă şi/sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă – copie xerox ( după caz)

5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

8. Curriculum vitae tip Europass – în original

9. Certificat de Membru sau adeverință eliberat/ă de OAMGMAMR – copie xerox *)Candidatul declarat REUŞIT are obligaţia de a prezenta certificatul vizat însoţit de poliţa MPX în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor. În caz contrar se anulează rezultatul concursului.

10. Dovada de plată a taxei de concurs.

11. Dosar plastic  cu şină

Dispoziții generale:

-prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014;

-Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

MENŢUNE:

      Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

      Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

Vezi pdf: Anunt 3(trei) posturi de asistent medical generalist cu studii Postliceale (PL) grad_treaptă profesională- asistent principal
Couldn't make connection 2.