25 de posturi de infirmiere, 15 posturi de îngrijitor de curățenie, 10 posturi de brancardier

25 de posturi de infirmiere, 15 posturi de îngrijitor de curățenie, 10 posturi de brancardier

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe cu sediul din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, face angajări pe perioadă determinată, în temeiul art.16.cap III „Domeniul sănătăţii” din „Decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României” şi a ordinului Ordinului ministrului apărării naţionale nr.MS 52/18.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri de aplicare la nivelel Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor decretului Preşedintelui României nr.195/16.03.2020,  pe următoarele posturi:

 • 25 posturi de infirmiere
 • 15 îngrijitorare de curăţenie
 • 10 brancardieri

Candidații admiși vor fi distribuiți pe locuri de muncă în cadrul spitalului, în funcție de nevoi.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)-Anexa 1
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Documente care atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, raport salariat REVISAL , adeverinţă )
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Curriculum vitae tip Europass – în original
 8. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip)

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

 • Studii: minim scoala generală
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • are vârsta minim 18 ani împlinită
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
 • capacitate deplină de exercițiu
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
 • nu necesită vechime

            Documentele din dosarul de angajare se transmit în format electronic, pe adresa secretariat@administrativ.spitfog.ro sau se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, judeţul Covasna, în termen de 5 zile calendaristice de la publicare, respectiv în perioada  16.04.-24.04.2020,  urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Dosarele se depun între orele 11,00-12,00.

Calendarul desfăşurării procedurii de angajare:

 

Nr. Crt Activitatea Data/Ora Responsabil
DEPUNEREA DOSARELOR
1. Depunerea dosarelor de angajare

16.04.2020 - 24.04.2020 

Intervalul orar: 09:00 - 12:00

Adresa de e-mail: secretariat@administrativ.spitfog.ro
2. Verificarea dosarelor de angajare depuse de candidați 27.04.2020 Comisia de verificare a dosarului stabilită de către unitate
3.  Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de angajare 28.04.2020 Secretarul comisiei de concurs

 

Prezentul anunţ a fost postat pe pagina de internet al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (wwwspitfog.ro), în data de 15.04.2020.

Vezi pdf: ANUNT angajare post de inf branc si ing cur dur det
Couldn't make connection 2.