2(două) posturi Îngrijitor curăţenie – normă întreagă

2(două) posturi Îngrijitor curăţenie – normă întreagă

PUBLICAȚIE DE CONCURS

 

POSTURI TEMPORAR VACANTE DIN UNITATE

2(două) posturi Îngrijitor curăţenie – normă întreagă

 

 • Secţia Obstetrică Ginecologie

1 post - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - decembrie 2019)

 • Secţia Chirurgie Generală

1 post - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - iunie 2019)

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 • absolvent al şcolii generale
 • aptitudine medicală
 • aptitudine psihologică
 • îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea excitării profesiei
 • are vârsta minim 18 ani împlinită
 • are capacitate deplină de exerciţiu
 • nu a fost condamnat
 • nu necesită vechime

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

 • Probă scrisă
 • Probă practică

Conform prevederilor art 6 din Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

Nota minimă la toate probele este 7 (şapte), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 şi H.G. nr.1027/2014 precum şi a Regulamentului Interm privind ocuparea posturilor de execuţie.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 • este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 30 iulie - 10 august 2018, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul pentru ocuparea postului va avea loc în data de 22 august 2018, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)
 5. Cazierul judiciar – în original (eliberat cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original(eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Curriculum vitae tip Europass – în original
 9. Dovada de plată a taxei de concurs.
 10. Dosar plastic cu şină

MENŢUNE:

  - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

  - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.