2 (două) posturi de registrator medical – durată nedeterminată

2 (două) posturi de registrator medical – durată nedeterminată

Serviciul Informatică Evidenţă Statistică Medicală

2 (două) posturi de registrator medical – durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-       studii medii finalizate cu absolvirea bacalaureatului

-       curs operator întroducere, validare şi prelucrare date

-       aptitudine medicală

-       aptitudine psihologică

-       cunoştinţe operare calculator (Microsoft Office, poştă electronică, navigare internet, Windows, etc.)

-       cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-       Probă scrisă

-       Probă practică

§  Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

§ Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 01 august - 11 august 2017, zilnic între orele 9,00 - 12,00 unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul va avea loc în data de 31 august 2017, la sediul instituţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, locaţia SALA DE ŞEDINŢE cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1.     Cerere de înscriere (Formular tip)

2.     Act de identitate – copie xerox

3.     Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox

4.     Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)

5.     Cazier judiciar – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

6.     Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

7.     Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

8.     Curriculum vitae tip Europass – în original

9.     Dovada de plată a taxei de concurs.

10.  Dosar plastic  cu şină

MENŢUNE:

     - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

      -Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria instituţiei.

Vezi pdf: Anunt 2 (două) posturi de registrator medical – durată nedeterminată
Couldn't make connection 2.