2 (doua) posturi de medic confirmat in specialitatea epidemiologie si psihiatrie - perioada determinata

2 (doua) posturi de medic confirmat in specialitatea epidemiologie si psihiatrie - perioada determinata

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna) post de medic, cu normă întreagă, pe durată determinată,

în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare,  astfel:

  • un post de medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie la Compartiment Prevenire Infecții Asociate Asistenței Medicale
  • un post de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie la Secția Psihiatrie

Condiții de angajare:

-contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă.

-perioada pentru care se face angajarea pe postul de medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie: februarie 2021 – 17 mai 2022

-perioada pentru care se face angajarea pe postul de specialist confirmat în specialitatea psihiatrie:   februarie 2021 – 01 martie 2023 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze

Documentele care atestă nivelul studiilor (Diplome/Atestate/Certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox

Carte de Muncă şi/sau adeverinţă, extras REVISAL, care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox

Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox

Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1)  lit.d)  sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Cazierul judiciar (în original)

Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;

Asigurare malpraxis în termen de valabilitate – copie xerox

Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (eliberat de: medicul de familie) – în original

Adeverință care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatoriului Integrat al S.J.U. Sfântu Gheorghe - în original

Curriculum vitae model Europass – în original

Chitanță de plată a taxei de concurs (150 lei)

Act de identitate în termen de valabilitate – copie xerox

- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.

- Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

- Înscrierile la concurs se fac la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ -  în ziarul Observatorul de Covasna.

Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

 

 

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.