2(două) posturi de îngrijitor curăţenie

2(două) posturi de îngrijitor curăţenie

 
 • Bloc Operator

1 post - durată determinată (durată maximă de angajare până decembrie 2017

 • Ambulatoriu Integrat

1 post - durată determinată (durată maximă de angajare până mai 2017

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 • absolvent al şcolii generale

 • aptitudine medicală

 • aptitudine psihologică

 • Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea excitării profesiei

 • Are capacitate deplină de exerciţiu

 • Nu a fost condamnat

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

 • Probă scrisă

 • Probă practică

Conform Hotărârii de Guvern nr. 497/2010, art. 6, probele se susţin în limba română.

În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 • este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 14 noiembrie - 25 noiembrie 2016 între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

Concursul pentru ocuparea postului va avea loc în data de 06 decembrie 2016, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)

 2. Act de identitate – copie xerox

 3. Documentele care ateste nivelul studiilor (diplome, atestate, etc.) – copie legalizată.

 4. Carte de Muncă şi/sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă – copie xerox (după caz)

 5. Cazierul judiciar – în original(eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original(eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

 8. Recomandare de la ultimul loc de muncă sau fişa de evaluare (Formular tip) – în original (după caz)

 9. Curriculum vitae tip Europass – în original

 10. Dovada de plată a taxei de concurs.

 11. Dosar plastic  cu şină

MENŢUNE:

 - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

 - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 
Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.