14(patrusprezece) posturi de asistent medical generalist PL.grad/treaptă profesională: asistent simplu

14(patrusprezece) posturi de asistent medical generalist PL.grad/treaptă profesională: asistent simplu

 
 • Bloc Operator-Salade operaţii O.R.L.

1 post as.med.gen.simplu - durată determinată (durată maximă de angajare până septembrie 2017)

 • Secţia Neurologie

1 post as.med.gen.simplu - durată determinată (durată maximă de angajare până noiembrie 2017)

 • Secţia Neonatologie

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până decembrie 2018)

 • Secţia Obstetrică Ginecologie

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până decembrie 2018)

 • Secţia Neurologie

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până decembrie 2018)

 • Bloc Operator

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până decembrie 2018)

 • Secţia A.T.I.

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până decembrie 2018)

 • Secţia Chirurgie Generală

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până noiembrie 2017)

 • Secţia Pneumologie

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până decembrie 2017)

 • Secţia Psihiatrie

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până martie 2017)

 • Secţia Neurologie

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până februarie 2018)

 • Laborator Analize Medicale

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până iulie 2017)

 • Ambulatoriu Integrat

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până august 2017)

 • Ambulatoriu Integrat

1 post as.med.gen.simplu – durată determinată (durată maximă de angajare până februarie 2018)

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • studii postliceale

 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

 • nu a fost condamnat

 • aptitudine medicală

 • aptitudine psihologică

 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă Practică

 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 14 noiembrie –25 noiembrie 2016, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 06 decembrie 2016, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)

 2. Act de identitate – copie xerox

 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie legalizată

 4. Carte de Muncă şi/sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă – copie xerox ( după caz)

 5. Cazier judiciar – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

 8. Recomandare de la ultimul loc de muncă sau fişa de evaluare (Formular tip) – în original ( după caz)

 9. Curriculum vitae tip Europass – în original

 10. Certificat de Membru sau adeverință eliberat de OAMGMAMR – copie xerox *)Candidatul declarat REUSIT are obligaţia de a prezenta certificatul vizat însoţit de poliţa MPX în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor. În caz contrar se anulează rezultatul concursului.

 11. Dovada de plată a taxei de concurs.

 12. Dosar plastic  cu şină

Dispoziții generale:
-prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014;

-Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

MENŢUNE:

     Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

     Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 
Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.