10(zece) posturi de asistent medical generalist cu studii Postliceale (PL) grad/treaptă profesională: asistent medical (simplu) – normă întreagă

10(zece) posturi de asistent medical generalist cu studii Postliceale (PL) grad/treaptă profesională: asistent medical (simplu) – normă întreagă

 

PUBLICAȚIE DE CONCURS

 

POSTURI TEMPORAR VACANTE DIN UNITATE

10(zece) posturi de asistent medical generalist cu studii Postliceale (PL)

grad/treaptă profesională: asistent medical (simplu) – normă întreagă

 

 

Bloc Operator (Sala Obstetrică Ginecologie)

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018  - decembrie 2020)

 • Secţia Medicină Internă

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018  - iunie 2021) nr. poziţie din stat de funcţii 265

 • Secţia Medicină Internă

1 post as.med. - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018  - decembrie 2020) nr. poziţie din stat de funcţii 266

 • Secţia Pneumologie

1 post as.med. - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018  - decembrie 2020)

 • Secţia Neurologie

1 post as.med. - durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - iunie 2019) nr. poziţie din stat de funcţii 341

 • Secţia Neurologie

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - decembrie 2020) nr. poziţie din stat de funcţii 339

 • Secţia Neonatologie

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - aprilie 2019)

 • Compartiment Dermatovenerologie

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - iunie 2019)

 • Unitate Transfuzie Sanguină

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - decembrie 2020) nr. poziţie din stat de funcţii 640

 • Unitate Transfuzie Sanguină

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - decembrie 2020) nr. poziţie din stat de funcţii 644

 • Compartiment Nefrologie

1 post as.med. – durată determinată (perioada pentru care se face angajarea: septembrie 2018 - decembrie 2020)

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • studii postliceale (PL)
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • are vârsta minim 18 ani împlinită
 • nu a fost condamnat
 • aptitudine medicală
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit
 • nu necesită vechime

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada  30 iulie – 10 august 2018, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul va avea loc în data de 21 august 2018, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Carte de Muncă şi/sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă – copie xerox ( după caz)
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Curriculum vitae tip Europass – în original
 9. Adeverinţă participare la concurs eliberat/ă de OAMGMAMR - în original
 10. Certificat de Membru sau adeverință eliberat/ă de OAMGMAMR – copie xerox *)Candidatul declarat REUSIT are obligaţia de a prezenta certificatul vizat însoţit de poliţa MPX în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor. În caz contrar se anulează rezultatul concursului.
 11. Dovada de plată a taxei de concurs.
 12. Dosar plastic  cu şină

 

Dispoziții generale:

-prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014;

-Hotărâre O.A.M.G.M.A.M.R. nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.

MENŢUNE:

      Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

      Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.