1 (unu) post muncitor calificat în meseria de bucătar

1 (unu) post muncitor calificat în meseria de bucătar

·       Serviciul Logistică Administrativ

1 post        - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-       Calificare în meseria de bucătar

-       Îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei

-       Are vârsta minim 18 ani împlinită

-       Are capacitate deplină de exerciţiu

-       Nu a fost condamnat

-       Aptitudine medicală

-       Aptitudine psihologică

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

§ Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.SD.C. în perioada 01 august –11 august 2017, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul pentru postul de bucătar va avea loc în data de 22 august 2017, la sediul instituţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, locaţia SALA DE ŞEDINŢE cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

  1. Cerere de înscriere (Formular tip)
  2. Act de identitate – copie xerox
  3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.)
  4. Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)
  5. Cazierul judiciar – în original (eliberat cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
  6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)
  7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
  8. Curriculum vitae tip Europass – în original
  9. Dovada de plată a taxei de concurs.
  10. Dosar plastic cu şină

MENŢIUNE:

  - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

  - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

Vezi pdf: Anunt 1 (unu) post muncitor calificat în meseria de bucătar
Couldn't make connection 2.