1 (unu) post de referent I. (achiziţii publice)

1 (unu) post de referent I. (achiziţii publice)

·      Serviciul Logistică Administrativ

1 post        - durată nedeterminată

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

-       Studii medii-finalizat cu diplomă de bacalaureat

-       Vechime în domeniu: minim 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni

-       Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu, atestate cu diplomă de formare profesională sau echivalent

-       Prezintă avantaj, dovada efectuării unor cursuri, specializări în domeniu, dovedit prin atestat

-       Aptitudine medicală

-       Aptitudine psihologică

-       Are capacitate deplină de exerciţiu

-       Nu a fost condamnat

-       Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

-     Probă scrisă

-     Probă practică

§ Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

§ Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă

§ Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

§ În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.SD.C.în perioada 16 ianuarie – 27 ianuarie 2017, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul pentru postul de referent I. va avea loc în data de 14 februarie 2017, la sediul instituţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1 - 3, cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1. Cerere de înscriere (Formular tip)

2. Act de identitate – copie xerox

3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie legalizată

4.   Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)

5. Cazier judiciar – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

8. Recomandare de la ultimul loc de muncă sau fişa de evaluare (Formular tip) – în original ( după caz)

9. Curriculum vitae tip Europass – în original

10. Dovada de plată a taxei de concurs.

11. Dosar plastic  cu şină

MENŢUNE:

      Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

      Taxa de concurs: 40 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

Vezi pdf: Anunt 1 (unu) post de referent I (achiziţii publice)
Couldn't make connection 2.