1 post de magaziner la Serviciul Logistica Administrativ

1 post de magaziner la Serviciul Logistica Administrativ

PUBLICAȚIE DE CONCURS POST VACANT CONTRACTUALE DE EXECUȚIE CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, DURATĂ NEDETERMINATĂ

 

 • 1) SERVICIUL LOGISTICĂ ADMINISTRATIV

1 post – magaziner

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 • studii medii finalizate cu absolvirea bacalaureatului
 • Vechime în specialitate magaziner: minim 5 (cinci) ani
 • curs operator întroducere, validare şi prelucrare date
 • îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei
 • are vârsta minim 18 ani împlinită
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 • cunoştinţe operare calculator (Microsoft Office, poştă electronică, navigare internet, Windows, etc.)
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează
 • capacitate deplină de exercițiu
 • aptitudine psihologică
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

-     Probă scrisă

-     Probă practică

 • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte) ), astfel se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.
 • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

-ÎNSCRIERILE se fac la sediul unităţii (sala de şedinţă) din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, în perioada 23 noiembrie – 04 decembrie 2020, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-CALENDAR:

-Perioada de înscriere: 23 noiembrie – 04 decembrie 2020

-Selecția/validarea dosarelor depuse de candidați: 08 decembrie 2020

-Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor: 09 decembrie 2020

-Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor: 10 decembrie 2020 până la ora 12,00

-Soluționarea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și afișarea rezultatelor privind contestațiile: 11 decembrie 2020

–Proba scrisă, va avea loc în data de 16 decembrie 2020, la sediul unităţii (sala de şedinţă) din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 11,00.

-Afişarea rezultatelor obținute la proba scrisă: 17 decembrie 2020

-Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele obținute la proba scrisă: 18 decembrie 2020 până la orele 12,00

-Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă: 21 decembrie 2020

–Proba practică, va avea loc în data de 22 decembrie 2020, la sediul unităţii (sala de şedinţă) din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 10,00.

-Afişarea rezultatelor obținute la proba practică 23 decembrie 2020

-Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele obținute la proba practică: 24 decembrie până la orele 12,00

-Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor  obținute la proba practică: 28 decembrie 2020

-Afişarea rezultatelor finale: 29 decembrie 2020

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)
 2. Act de identitate – copie xerox
 3. Documente care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome, atestate, etc.) – copie xerox
 4. Documente care atestă vechimea în muncă (Carte de Muncă, raport salariat REVISAL ,adeverinţă )
 5. Cazier judiciar – în original (eliberat cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 3 luni anterior perioadei de înscriere)
 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)
 8. Curriculum vitae tip Europass – în original
 9. Declaraţie/Accept referitor la: Prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) (Formular tip)
 10. Dovada de plată a taxei de concurs.
 11. Dosar plastic cu şină

Dispoziții generale:

-H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trempte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

-O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

MENŢIUNE:

  - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

  - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.